Jubileusz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Radosna pieśń dziękczynienia z okazji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej - pierwszej tego typu organizacji w Polsce po 1989 r. - wypełniła w dniu 28 września 2019 r. Dom Leonianum - Piękne Życie w Sikorzu k. Płocka.

W uroczystości, oprócz członków SRK i ich rodzin, wzięli udział m.in: biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski, biskup senior diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek, przedstawiciele polskiego parlamentu: pan senator RP Marek Martynowski i pani poseł RP Anna Cicholska - członek Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Kazimierz Kapera, delegaci władz samorządowych oraz reprezentacje płockich instytucji i organizacji pozarządowych.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup dr Mirosław Milewskim. Koncelebrowali m.in.: ks. bp dr Stanisław Stefanek - wieloletni przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, ks. infułat prof. dr hab. Wojciech Góralski, ks. dr Wojciech Kućko – dyrektor Wydziału ds. Rodziny w Kurii Płockiej i obecny asystent diecezjalny SRKDP oraz byli asystenci stowarzyszenia.

„Nie zrażajcie się przeciwnościami. Idźcie pewnie do przodu. Odbudowujcie Jerozolimę, czyli Kościół. Nie rezygnujcie z pokazywania piękna, które emanuje z małżeństwa i rodziny. Miejcie pewność, że każde działanie na rzecz obrony życia, małżeństwa i rodziny przyniesie owoce dla Kościoła, państwa i społeczeństwa” – mówił bp Mirosław Milewski do uczestników Eucharystii.

Początki trzydziestoletniego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej biskup Mirosław porównał z historią proroka Zachariasza, który nakłaniając Izraelitów do odbudowy Jerozolimy powtarzał, że „warto działać, by tworzyć dobre dzieła, bo taka jest wola Boża”.

Stowarzyszenie powstawało w trudnym okresie przemian ustrojowych. Rozpoczęło swoją działalność dzięki zaangażowaniu ówczesnego Biskupa Płockiego Zygmunta Kamińskiego, kapłanów, którzy „wzięli sprawy w swoje ręce” i „płockich pionierów promocji małżeństwa i rodziny”. To oni „odczytali właściwie znaki czasu, byli jak prorok Zachariasz”, mówił ks. biskup.

Dziękując członkom SRK za 30 lat pracy w diecezji, Ksiądz Biskup prosił, by nie zniechęcali się trudnościami i wyszli również ku małżeństwom, których życie „się nie udało, poplątało a nawet zburzyło”, a także ku osobom samotnym. Zachęcał by byli ludźmi nowoczesnymi, bo przecież „nowoczesny jest zawsze Chrystus”.

Mówiąc o przyszłości SRKDP i szukaniu nowych przestrzeni aktywności biskup Mirosław zaproponował konkretne zadanie dla płockiej organizacji rodzinnej. Przewodniczący jubileuszowej liturgii poprosił o zbiórkę pamiątek z papieskiej pielgrzymki do Płocka w 1991 r., w której SRKDP miało przecież znaczący udział. Ta zbiórka, w roku setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II i dwudziestej rocznicy wizyty papieża Polaka w Płocku, miałaby zaowocować stworzeniem sali pamięci w płockim muzeum diecezjalnym. „Z wielką radością przyjmujemy zadanie, które nam ukazał i wskazał ksiądz biskup. Przyjmujemy je i już się zastanawiamy jak je zrealizować. To wielki kredyt zaufania dla naszej organizacji. Postaramy się nie zawieźć” – mówił bezpośrednio po zakończeniu uroczystości prezes SRKDP Witold Wybult.

Duchowa jedność uczestników Mszy św. stała się doskonałą płaszczyzną do wymiany myśli podczas zwiedzania wystawy „Samarytanie z Markowej” oraz w czasie konferencji zatytułowanej „Przyszłość przez rodzinę”, zorganizowanej dzięki współpracy z Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie oraz Wydziałem ds. Rodziny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Na początku konferencji biskup Mirosław Milewski odczytał list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. W liście tym, zebrani podczas uroczystości jubileuszowej usłyszeli: „Ojciec Święty włącza się w dziękczynną modlitwę za wszelkie dobro jakie na przestrzeni minionych lat zaistniało dzięki posłudze tegoż stowarzyszenia, które utworzone w Polsce jako pierwsze, wytyczyło cele i kierunki pracy dla podobnych zrzeszeń później powołanych w kraju. Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu wiernych świeckich i pasterzy Kościoła, stowarzyszenie z zapałem podejmuje do dzisiaj posługę na rzecz małżeństwa i rodziny. Ojciec Święty życzy, by nadal jak w początkach działalności stowarzyszenia źródłem jego inwencji była Ewangelia Rodziny wyrastająca z nauczania św. Jana Pawła II. Zachęcam członków tej wspólnoty by z odwagą nieśli sztandar stowarzyszenia, który został poświęcony przez papieża z Rodu Polaków podczas jego wizyty w Płocku w1991 r. i świadczyli o pięknie miłości przeżywanej w rodzinach, która jest radością Kościoła. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i tych, którzy je stanowią Jego Świątobliwość zawierza Bogu w modlitwie. Z okazji obchodzonej rocznicy z serca udziela wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, które przekazuje na ręce księdza biskupa”.

List z Kancelarii Prezydenta RP odczytał senator RP – Marek Martynowski, w którym słowa w imieniu Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy do jubilatów skierował Sekretarz Stanu Paweł Mucha. W liście tym czytamy: „Jest mi szczególnie miło zwracać się do środowiska, które było – w pierwszych latach odradzania się Polski po komunizmie – inicjatorem i pionierem w dziedzinie tworzenia organizacji stawiających sobie za cel prace na rzecz małżeństw i rodzin. Okazaliście się Państwo szczególnie wrażliwi i świadomi zagrożeń, które mogą towarzyszyć wszystkim pozytywnym aspektom odzyskania wolności. [...] Stowarzyszenie jest jedną z tych organizacji, które zawsze przypominały, że fundamentem naprawdę nowoczesnego, europejskiego państwa, może być tylko rodzina. Istotne, że zaangażowanie środowisk, które podzielają wartości bliskie Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wydaje się coraz silniej oddziaływać na decyzje podejmowane przez rządzących. Poczynając od nazwy ministerstwa właściwego w sprawach rodziny, poprzez realizowane w ostatnim czasie programy społeczne zauważalne staje się docenienie tej najdoskonalszej wspólnoty, jaką formułują kochający się ludzie”.

Pierwszym prelegentem konferencji był ks. bp Stanisław Stefanek, który powiedział: „Rodzina jest rzeczywistością sakramentalną, chrystusową i trwałą, którą małżonkowie wybierają, ale jej nie ustanawiają”. Główną rolą SRK, które ma „wprawę interdyscyplinarnych kontaktów w ramach wspólnot parafialnych” jest doprowadzenie do spotkania państwa i Kościoła na płaszczyźnie relacji społecznych i politycznych, by odnaleźć wspólną przestrzeń i przejść „z przestrzeni doczesnej – ograniczonej, w wieczność Boga”. SRK powinno czynić wszystko, by „sprowadzić Pana Boga do rodzin i Jezusa Chrystusa do sakramentu”, by we współpracy państwa z Kościołem „ratować autorytet władz państwowych”.

„Spośród wielu dróg, rodzina jest drogą pierwszą i z wielu powodów najważniejszą”. Tym cytatem zaczerpniętym ze słów Jana Pawła II rozpoczął swoje wystąpienie p. Ireneusz Maj, który odczytał wykład Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka z racji na jego nieobecności na jubileuszu SRK z przyczyn obiektywnych. Prelekcja ministra Pawlaka, była podkreśleniem istoty rodziny, jej roli w budowaniu własnej tożsamości, urzeczywistnianiu marzeń, realizacji powołania i dojrzewaniu we własnym człowieczeństwie. „Bez rodziny człowiek staje się samotną wyspą, odciętą od źródła wartości i wzajemnej miłości” – napisał Rzecznik. Wskazał też na rolę wzajemnego zaufania i zawierzenia, jako fundamentu wychowania dzieci. Określił rolę państwa i rodziców w wychowaniu dzieci. Wyraził sprzeciw wobec Deklaracji LGTB+ w Warszawie i ankiecie na temat życia seksualnego dzieci w Szczecinie. Podkreślił prawa rodziców i ich odpowiedzialność za wychowanie oraz rozwój dziecka, w tym ochronę tożsamości narodowej, kultury i języka. Stowarzyszeniu podziękował za promocję życia i obronę wartości rodziny, pochwalał inicjatywę Samorządowych Kart Rodzin.

Ostatni z prelegentów, ks. dr Wojciecha Kućko - asystent SRKDP i pracownik Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW zaprezentował zebranym temat pt.: „Dusza i iPad. Rodzina wobec mediów społecznościowych”. Skoncentrował się wokół trzech zagadnień: prawdy, dobra i piękna, za którymi tęskni człowiek, a których na próżno szukać w mediach. Zwrócił uwagę na zagrożenia płynące z mediów, na ich władczość i manipulację, która zaburza nasze postrzeganie świata i samego siebie. Apelował, by mądrze korzystać z mediów społecznościowych, nie zatracać siebie w wirtualnym świecie i wracać do realnego świata, wszak „stajemy się tym, co posiadamy”.

Duchową i intelektualną ucztę dopełnił występ Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Bogactwo poetyckich słów i głębia treści ukrytych w śpiewie, połączone z ekspresją młodości, przyniosły trzydziestoletniemu już Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej nowy powiew ducha i dawkę pozytywnej energii.

Wspólny posiłek i symboliczny tort to ostatni etap naszego dziękczynienia. W dniu Jubileuszu nie był on tylko zwykłym posileniem ciał, ale symbolem zjednoczenia wokół stołu, lekcją dzielenia się dobrem, uśmiechem, rozmową. To była dobra chwila wytchnienia przed wyruszeniem w dalszą drogę – za Chrystusem i z Chrystusem ku tym, którzy w każdym z nas szukają obecności Boga.

Świętowanie kolejnych jubileuszy Stowarzyszenia łączy się z reguły z upominkami, nagrodami i wyróżnieniami. Są zawsze miłym i widzialnym znakiem naszej wdzięczności za wierność własnemu powołaniu oraz służbę Bogu i ludziom. Nie zabrakło ich także na obchodach 30. rocznicy powstania SRKDP.

Najpiękniejsze wyróżnienie - statuetkę „AMICUS FAMILIAE” – to znaczy „Przyjaciel Rodziny” otrzymali obrońcy życia i rodziny: obecni na uroczystości księża biskupi, Rzecznik Praw Dziecka oraz Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Przyjęli je z rąk obecnego i byłych prezesów Trzydziestoletniej Jubilatki. Prezesi kół parafialnych i ich członkowie otrzymali okolicznościowe dyplomy. Byli prezesi i asystenci diecezjalni SRKDP zostali nagrodzeni przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dyplomami uznania.

Każda nagroda wyraża szacunek dla ludzkiej pracy. Nagroda przyznana członkowi Stowarzyszenia Rodzin Katolickich to uznanie dla całej wspólnoty. Jest więc radością całego Stowarzyszenia. Wzmacnia w podążaniu za Jezusem, który posyła nas do ludzi z nadzieją, że rozpoznają w nas Jego uczniów i świadków.

Regina Ziarko-Podlaska