Jubileuszowe 25. Dni św. Mateusza w Pułtusku

W Pułtusku odbyły się jubileuszowe 25. Dni św. Mateusza - Patrona miasta i parafii. Centralnym punktem obchodów była Msza św. w bazylice, przewodniczył jej ks. inf. Marek Smogorzewski: - Wiemy, że Kościół jest Kościołem ludzi słabych i grzesznych, a Kościół bez skazy, to jedynie eschatologiczna nadzieja - zwrócił się do wiernych. W programie dni znalazł się między innymi konkurs biblijny o Ewangelii według św. Mateusza.  

Pułtusk Św. Mateusz

Głównym punktem jubileuszowych 25. Dni św. Mateusza w Pułtusku była Msza św. w bazylice, pod przewodnictwem ks. inf. Marka Smogorzewskiego: - Każdy rok naszego życia, a więc i pułtuskiego świętowania, znaczony jest osobistymi przeżyciami, doświadczeniami miasta, Kościoła, Ojczyzny i świata. Pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy, kondycja współczesnego Kościoła - to klimat, w którym zło i zamęt, troski i beznadzieja otaczają nas jak mgła, tak, że nie bardzo wiemy, dokąd iść? Przychodzimy do Jezusa, czerpiemy siłę z Boga, bo kochamy swój Kościół mimo jego słabości, Wiemy, że jest Kościołem ludzi słabych i grzesznych, a Kościół bez skazy, to jedynie eschatologiczna nadzieja – podkreślił duszpasterz. 

Odwołał się do niedawnych doniesień Katolickiej Agencji Informacyjnej, gdzie znajdowały się informacje między innymi o uroczystości na Górze św. Anny, gdzie prymas Polak powiedział, że „Kościół nie jest skansenem, w którym wieje chłód i hula wiatr”. Z kolei w Krakowie abp Jędraszewski na 60-tysięcznej pielgrzymce rodzin zaapelował o „odbudowę Ojczyzny nie tylko w wymiarze materialnym”, a w katedrze w Białymstoku abp Guzdek do obchodzących jubileusze małżeńskie powiedział, że „to oni powinni się znaleźć na pierwszych stronach gazet - ludzie wierni danemu słowu”.

Kaznodzieja przytoczył też wypowiedź papieża Franciszka o tym, że „Kościół jest piękny, gdy ma radosne, pogodne i uśmiechnięte oblicze, kiedy nie zamyka drzwi, kiedy nie cierpi na nostalgię za przeszłością”. Trzeba więc szczerze się radować i świętować: „Ciebie Boga wysławiamy… Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”. 

Dni św. Mateusza obfitowały w wydarzenia o charakterze religijnym oraz integracyjnym (sportowym, muzycznym). Odbyła się na przykład uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wręczono medale „Za zasługi dla miasta Pułtuska”. Otrzymało je osiem instytucji i osób, w tym Zbigniew Wiernicki, pierwszy prezes oddziału parafialnego Akcji Katolickiej.

Miała też miejsce promocja albumu pt. „Dni Patrona Miasta Pułtuska świętego Mateusza”, pod redakcją dr. hab. Radosława Lolo, profesora Akademii Finansów i Biznesu „Vistula” - Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Z inicjatywy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej zorganizowano konkurs biblijny pt. „Św. Mateusz i jego Ewangelia”. Pytania ułożył ks. prał. Ryszard Kamiński, a koordynatorem była Teresa Sepełowska. Laureatami kolejno zostali: Mateusz Pogłód ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pułtusku, Sebastian Twardowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pułtusku, Stanisław Sosiński z parafii Pniewo. Laureaci otrzymali nagrody finansowe. Odbyły się też Biegi Mateuszowe (dla szkolnych grup wiekowych) i Zawody Wędkarskie o Puchar Księdza Infułata. 

Ponadto wielu uczestników z całej Polski zgromadził ogólnopolski konkurs piosenek lat 60. i 70, koncert tenora Marka Torzewskiego w bazylice i koncert znanej wokalistki Anny Dąbrowskiej na scenie na Rynku.

- 25. Dni św. Mateusza – Patrona parafii i miasta, były w jakimś sensie uroczystym podsumowaniem naszych działań i wysiłków duszpasterskich oraz kulturalnych, podejmowanych przez minione lata. Szukaliśmy ich owoców, zastanawialiśmy się, na ile – poprzez naszą pracę – św. Mateusz jest obecny wśród dzieci, młodzieży, owoców, dorosłych, na ile wpływa na życie naszego miasta. Cieszy to, że społeczność miasta przyjmuje te dni z entuzjazmem i wiele osób włącza się w uroczystości. A skoro ludzie chcą i uczestniczą w tych wydarzeniach, to znaczy, że ta idea jest w ich sercach – konkludował ks. inf. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu mieszkańców miasta, księża z Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, a także ks. prał. dr Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.

W organizację patronalnego święta włączyła się liczna grupa pułtuszczan, instytucji, przedsiębiorstw, producentów i artystów. Jego współorganizatorami byli m.in. ks. inf. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, burmistrz miasta Wojciech Gregorczyk, przewodniczący Akcji Katolickiej w Pułtusku Wojciech Dębski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę