Komunikat (13 lutego 2020)

Poniżej zamieszczamy komunikat dotyczący pobrania próbek materiału kostnego ze znajdujących się w bazylice katedralnej pochówków przedstawicieli dynastii Piastów.

Kaplica_kr_lewska.jpg

W imieniu Diecezji Płockiej oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informujemy, że przy okazji prac konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych prowadzonych w latach 2018 i 2019 w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku pobrane zostały próbki materiału kostnego ze znajdujących się w tym kościele pochówków przedstawicieli dynastii Piastów. Decyzję o wyrażeniu zgody na pobranie próbek poprzedziły konsultacje przeprowadzone z grupą ekspertów powołaną specjalnie w tym celu przez księdza biskupa Piotra Liberę. Przewodniczył jej pan prof. Henryk Samsonowicz. 

Próbki pobrano zarówno z Kaplicy Królewskiej jak i z krypty pod Kaplicą, na koszt prowadzących badania. W prace związane z otwarciem krypty pod Kaplicą Królewską zaangażowane było specjalistyczne przedsiębiorstwo Monument Service.

Pobrane próbki są obecnie poddawane wszechstronnym badaniom (w tym datowaniu oraz analizom DNA) w ramach projektu zatytułowanego „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych”, który pod kierownictwem prof. dr hab. Marka Figlerowicza realizowany jest w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2014/12/W/NZ2/00466).

Zaplanowane w projekcie badania szczątków kostnych Piastów obejmują także rekonstrukcje twarzy dokonywane na podstawie trójwymiarowych skanów czaszek. Prace powinny zostać zakończone do grudnia 2020 r. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej, która odbędzie się w Płocku. O jej terminie poinformujemy w czasie późniejszym.

Biskup Piotr Libera                                     Prof. dr hab. Marek Figlerowicz
Płock, dnia 13 lutego 2020 r.                      Poznań, dnia 13 lutego 2020 r.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę