Komunikat prasowy (30 września 2021 r.)

Informujemy, że w dniach 30 kwietnia 2021 r. oraz 21 września 2021 r., po trwających 12 lat procesach, Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyroki kończące postępowanie w obu sprawach, spowodowanych pozwami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Sąd zasądził od Caritas Diecezji Płockiej na rzecz PFRON kwoty - odpowiednio - 9.059.899,37 zł oraz 2.298.116,85 zł. Zasądzona kwota główna jest równa wysokości przekazanego przez Fundusz dofinansowania i należy ją powiększyć o odsetki, liczone od marca 2013 r.

Wyroki zapadły na tle realizowanych przez Caritas Diecezji Płockiej w latach  2006-2007 projektów (dofinansowanych ze środków PFRON), których prawidłowość wykonywania została przez PFRON zakwestionowana. Umowy o dofinansowanie były podpisane i realizowane przez poprzednie kierownictwo Caritas Diecezji Płockiej, przed objęciem diecezji płockiej przez biskupa Piotra Liberę.

Zaznaczamy, że Sąd Apelacyjny nie uwzględnił sporządzonej na polecenie sądu I instancji opinii biegłego, który stwierdził, że z całej przyznanej przez PFRON sumy, wyłącznie kwota 1.986.250,03 zł wydana została przez Caritas niezgodnie z celem umów.

Caritas Diecezji Płockiej zwróciła się do Sądu Najwyższego o kasację niesprawiedliwego - zdaniem Caritas - wyroku z dnia 30 kwietnia br. Postanowieniem z dnia 7 września br. wstrzymane zostało wykonanie wyroku - do czasu rozpoznania złożonej skargi. 

W odniesieniu do rozstrzygnięć z dnia 21 września br. decyzja o ewentualnej skardze kasacyjnej podjęta zostanie po otrzymaniu od Sądu Apelacyjnego pisemnego uzasadnienia wyroku.

Płock, dnia 30 września 2021 r.

Dr Elżbieta Grzybowska
Rzecznik Kurii Diecezjalnej w Płocku