Komunikat Wikariusza Generalnego z okazji 25. rocznicy sakry biskupiej Biskupa Płockiego Piotra Libery

W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2022 r., minie 25 lat od dnia święceń biskupich naszego Pasterza, biskupa Piotra Libery. Otrzymał je w bazylice św. Piotra w Watykanie z rąk papieża Jana Pawła II, któremu towarzyszyli arcybiskup Giovanni Battista Re (obecnie kardynał, dziekan Kolegium Kardynalskiego) oraz arcybiskup Myrosław Marusyn (zmarły w 2009 r. sekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich).
Dobremu Bogu dziękujemy za posługę pasterską biskupa Piotra, najpierw w archidiecezji katowickiej, następnie w strukturach Konferencji Episkopatu Polski, zaś od 2007 r. na stolicy biskupiej w Płocku. Niech dzień uroczystości Objawienia Pańskiego będzie okazją do modlitwy w naszych parafiach w intencji naszego Pasterza, by „Bóg, który jest miłością”, wspierał go w towarzyszeniu ludowi Bożemu Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej w wędrówce wiary śladami Jezusa Miłosiernego.
Święty Papież Polak tamtego pamiętnego dnia 1997 r. życzył święconym biskupom: „Wzmocnieni jego pomocą idźcie bez wahania; bądźcie wiernymi i odważnymi apostołami Chrystusa, głosząc i dając świadectwo Ewangelii, światłości, która oświeca wszystkie narody. Nie lękajcie się! Chrystus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). «Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj… i na wieki» (Hbr 13,8)”. Niech św. Stanisław Kostka, patron naszej diecezji, wyprasza Księdzu Biskupowi u Chrystusa, Arcykapłana dóbr przyszłych, wszelkie dobro i błogosławieństwo na dalsze lata pasterskiego prowadzenia Kościoła Płockiego.
W związku z rocznicą srebrnego jubileuszu sakry biskupa Piotra proszę Czcigodnych Księży o umieszczenie w modlitwie wiernych w dniu uroczystości Objawienia Pańskiego wezwania w intencji naszego Jubilata, zaś po Modlitwie po Komunii, w czasie wszystkich Mszy św., o odmówienie następujących oracji:

K. Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Módlmy się.
Boże, wiekuisty Pasterzu wiernych, Ty troskliwie kierujesz Kościołem i rządzisz nim z miłością, spraw, niech Twój sługa, biskup Piotr, którego postawiłeś na czele swojego ludu, prowadził go w imieniu Chrystusa, niech go uświęca sprawując sakramenty i rządzi nim zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
K. Pod Twoją obronę uciekamy się…

Płock, dn. 29 grudnia 2021 r.


† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę