Komunikaty Kancelarii Kurii dotyczące Konferencji Dziekanów

Pióro

 

1. Uprzejmie informujemy, że Biskup Płocki Piotr Libera przedłuża kadencję obecnych księży dziekanów, wicedziekanów i dekanalnych ojców duchownych do dnia 23 listopada 2021 r. W tym dniu (tzn. 23 listopada 2021 r., o godz. 10.00) odbędzie się kolejna Konferencja Dziekańska, z udziałem kapłanów nowo powołanych na urzędy dekanalne.

2. Najbliższa Konferencja Dziekańska odbędzie się, zgodnie z zaplanowanym terminarzem diecezjalnym, w dniu 9 września 2021 roku (por. Okólnik 4/2021). Rozpocznie się ona o godz. 10.00 w bazylice katedralnej Modlitwą Przedpołudniową Liturgii Godzin oraz konferencją ascetyczną. Druga część spotkania będzie miała miejsce w sali barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego. W konferencji uczestniczą księża dziekani i wicedziekani oraz przedstawiciele urzędów centralnych.
Płock, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

 

Płock, dnia 31 sierpnia 2021 r.

 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę