Ks. biskup Milewski do kandydatów na diakonów: misja i życie są nierozłączne

- Nauczycielami i wychowawcami ludu jesteśmy przede wszystkim przez świadectwo konkretnego życia. Misja i życie są nierozłączne. Każdego dnia trzeba zadawać sobie pytanie: czy to, czym żyję, jest zgodne z tym, o czym nauczam i co głoszę? – zwrócił się ks. biskup Mirosław Milewski do przyszłych diakonów. Podczas Eucharystii 28 maja 2022 r. udzielił święceń diakonatu czterem alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Diakonat 2022
foto: A. Małecka/Gość Płocki

- Zostaliście powołani, to nie wy sami się powołaliście – to Bóg Was wybrał, ustanowił i pośle. Kapłaństwo jest łaską. Wy dziś rodzicie się do kapłaństwa w planie Ojca z woli Syna Bożego - Najwyższego Kapłana, mocą Ducha Świętego – głosił bp Mirosław Milewski podczas Eucharystii w bazylice katedralnej.

Przypomniał, że rok temu w czerwcu papież Franciszek spotkał się z seminarzystami z Włoch. Powiedział im wtedy między innymi, aby poszukali kapłanów - mędrców. Są oni „skarbem Kościoła”, mają „mądrość dobrego wina”, swoim świadectwem uczą, jak rozwiązywać problemy duszpasterskie. Bp Milewski poradził, aby z takimi kapłanami zbudować „model prawdziwie braterskiej współpracy, w kościele i na plebanii”. Spory między kapłanami, jeśli się zdarzają, „źle świadczą o księżach i gorszą lud Boży”.

Kaznodzieja zaznaczył też, że Ojciec święty przestrzegł przed narcyzmem. Narcyzm może być w kapłaństwie szczególnie niebezpieczny: ksiądz jest tym, który występuje w prezbiterium, zasiada na fotelu często przypominającym tron, sprawuje funkcje tylko jemu przypisane, wyjątkowe.

- Strzeżcie się „kultury narcyzmu” i nie koncentrujcie się jedynie na sobie i swoich potrzebach. Nie stawiajcie samych siebie w centrum świata. W centrum, jakby osią waszego kapłańskiego świata, ma być Bóg i człowiek - zaakcentował biskup.

Na zakończenie homilii, w liturgiczne wspomnienie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, biskup pomocniczy w Płocku odwołał się do jego listu pasterskiego. Wyszyński jeszcze jako biskup lubelski w roku 1948 wołał, aby powrócić do zwyczajów apostolskich, otwierać dla wiernych furtki plebanii, stara się nadążać za zmianami, a nade wszystko pozostać „synami «Drogi»”, którzy „przodują wiekom w ślad za Chrystusem”.

Podczas Eucharystii bp Mirosław Milewski udzielił święceń diakonatu czterem alumnom płockiego seminarium. Diakonami zostali: Piotr Gabriel Majtyka z podwarszawskich Łomianek, który przygotowuje się do posługi duszpasterskiej na Islandii, Radosław Pilśnik z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, Piotr Benedykt Stann, Polak pochodzący z Londynu, Cezary Wojciech Zawada z parafii św. Leonarda w Troszynie. Przed święceniami alumni uczestniczyli w rekolekcjach, które poprowadził ks. Wojciech Kruszewski, ojciec duchowny w WSD w Płocku.

Za udzielenie święceń diakonatu podziękował Piotr B. Stann: - Dziś pierwsze wspomnienie liturgiczne Prymasa Tysiąclecia. Nie mogliśmy wyprosić sobie lepszego wzoru i patrona naszej posługi. Prosimy wszystkich o modlitwę, aby nie zabrakło nam odwagi i pokory do wiernej służby Bogu i Kościołowi, jak robił to błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński – podkreślił nowy diakon.

W podziękowaniu wymienił m.in. wspólnotę seminaryjną z rektorem ks. prał. dr. Markiem Jaroszem, księży moderatorów i profesorów, proboszczów rodzinnych parafii oraz ks. kan. Andrzeja Pieńdyka, prorektora WSD, który jest wychowawcą rocznika.

Podczas uroczystej Eucharystii o muzyczne piękno liturgii zadał Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod kierunkiem Anny i Wiktora Bramskich. Wydarzenie transmitowało Katolickie Radio Diecezji Płockiej. Uczestniczyli w nim goście z Polski i zagranicy.

Diakonat, to najniższy stopień sakramentu święceń kapłańskich (dwa wyższe stopnie to prezbiter oraz biskup). Jest on bezpośrednim przygotowaniem do przyjęcia święceń prezbiteratu. W czasie obrzędu święceń diakonatu na seminarzystów nakładane są dalmatyki, poza tym składają oni przyrzeczenie codziennego odmawiania brewiarza.

Nowi diakoni Kościoła płockiego będą mogli m.in. czytać podczas Mszy św. Ewangelię, głosić kazania, przewodniczyć nabożeństwom, udzielać chrztu św., błogosławić śluby, udzielać Komunii św., nosić wiatyk chorym, przewodniczyć obrzędowi pogrzebu, spełniać dzieła miłosierdzia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę