Ks. biskup Mirosław Milewski: gdy pomagamy, w biednym i wykluczonym widzimy Pana Jezusa

- Ludzie wierzący są zobowiązani do dzielenia się z nimi tym, co sami posiadają, do dostrzegania w biednym i wykluczonym Pana Jezusa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w IV Światowym Dniu Ubogich (15 listopada 2020 r.), w parafii Bodzanów. – Jednak znacznie bardziej dokuczliwa od braku luksusu może być bieda duchowa – zaznaczył biskup.

Bodzanow.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii odwołał się do Ewangelii św. Mateusza (25,14-30), z przypowieścią o talentach. Przypomniał, że współcześnie talent, to szczególny dar, umiejętność, zdolność. Talenty są różnorakie. Ktokolwiek realizuje swój talent z pasją i w dobrym celu, może nazwać się sługą „dobrym i wiernym” i ma szansę „wejść do radości swego pana”.

„Bóg chce nam przekazać, że to wszystko, co od Niego otrzymujemy, nie należy wyłącznie do nas. Talenty są bowiem łaską. Każdy powierzony nam przez Boga dar jest zarazem i nasz, i Jego. Dlatego gdy nadejdzie czas ostateczny, będziemy zobowiązani rozliczyć się przed Bogiem ze swojego działania lub też ze swojej bezczynności” – podkreślił hierarcha.

Stwierdził również, iż talenty są po to, aby je rozwijać, a na końcu zdać z nich sprawozdanie Gospodarzowi tego świata, którym jest Pan Bóg. Otrzymane talenty rozwija się na chwałę Boga. To narzędzie na przybliżanie królestwa Bożego na ziemi. Każdego dnia ludzie są wzywani do budowania lepszego jutra, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy w dobrym celu wykorzystają swoje talenty.

Zaznaczył, że 15 listopada w Kościele powszechnym, z woli papieża Franciszka, obchodzony jest IV Światowy Dzień Ubogich, pod hasłem „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr 7,32). Na całym świecie mają miejsce różne dzieła charytatywne: przekazywanie ubogim produktów spożywczych czy ubrań, bezpłatnych testów na Covid-19, internetowe zbiórki pieniężne. Pandemia pogłębiła ubóstwo i nierówności społeczne. Najwięcej stracili najbiedniejsi, pozbawieni dotychczasowych form pomocy.

Należy pamiętać o ubogich, w duchu braterstwa i przyjaźni społecznej. Każdy biedny jest „bratem i siostrą”. Ludzie wierzący są zobowiązani do dzielenia się z nimi tym, co sami posiadają, do dostrzegania w biednym i wykluczonym Pana Jezusa.

Ten dzień może być okazją, by uniknąć grzechu zaniechania: „Ludzkie działania nie mogą ograniczać się wyłącznie do akcji charytatywnych. IV Światowy Dzień Ubogich, to także dzień modlitwy za nich, szturmu do nieba o uratowanie ducha i duszy najbardziej zmarginalizowanych i pokrzywdzonych przez los. Każdy z nas powinien włączyć się dziś w modlitwę za osoby ubogie materialnie i duchowo, ale też za siebie, bo znacznie bardziej dokuczliwa od braku luksusu może być bieda duchowa, wewnętrzne odarcie z transcendencji, mentalna ucieczka od Boga” – zaakcentował bp Milewski.

Bp Milewski w kościele parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bodzanowie m.in. udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę