Ks. biskup Mirosław Milewski w Popielec: nie zgadzamy się na przymusową indoktrynację

O tym, że katolicy nie mogą się zgodzić na agresywną promocję środowisk LGBT, zwłaszcza wobec ludzi młodych oraz narzucanie ideologii obcej duchowi polskiego społeczeństwa, powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w Środę Popielcową w bazylice katedralnej płockiej. Podczas wieczornej Eucharystii odbyło się tradycyjne posypanie głów popiołem na początku Wielkiego Postu.

Popielec_2019.jpg

Eucharystii w katedrze płockiej przewodniczył biskup płocki Piotr Libera. Przed obrzędem posypania głów popiołem powiedział, że początek czterdziestodniowej pokuty przypomina prawdę, że wartość człowieka w porównaniu z wartością Boga jest „mniej znacząca niż proch, którym posypane zostaną głowy”. Mimo to ludzie ośmielają się znieważać Go swoimi grzechami i nieposłuszeństwem, „stawiając na ławie oskarżonych i czyniąc wyrzuty”.

- Mimo naszej bezczelności Bóg nie przestaje wzywać do jedności z Nim. Chce zawrócić nas z drogi odstępstwa i śmieszności buntu, byśmy nie pomarli z dala od Niego. Swoją wszechmoc ukazuje nam przez litość – zaakcentował pasterz Kościoła płockiego.

Homilię wygłosił biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski. Zachęcił w niej, aby w czasach relatywizmu moralnego wrócić do sprawdzonych dróg życia chrześcijańskiego, do umartwienia, pokuty, walki duchowej.

- Dla niektórych wierzących przestały one istnieć, a przykrył je blichtr wygodnego i łatwego życia bez odpowiedzialności za swoje czyny. Świat, choć pełen dobrych dzieł, jest także dla nas zagrożeniem, nęci nas bowiem różnymi pokusami. Dziś chyba najbardziej ta duchowa walka w nas i z nami dokonuje się na ekranach naszych smartfonów i komputerów – uznał bp Milewski.

Stwierdził, że Wielki Post to „czterdzieści dni kolejnego rozdziału osobistej walki postu z karnawałem”, zmagania życia duchowego z życiem bez ducha. Najsłuszniejsza droga reformy Kościoła katolickiego wiedzie przez modlitwę, post i jałmużnę.

- Ileż mniej byłoby zgorszenia życiem niektórych kapłanów, gdyby bardziej dbali oni o umartwienie swojej pożądliwości, o życie czyste i ubogie na wzór Chrystusa? Ileż mniej byłoby rozwodów w naszych rodzinach, gdyby małżonkowie nie zrażali się trudnościami, ale podejmowali kryzys jako szansę? Czy nie byłoby więcej pięknie żyjących młodych, gdybyśmy zamiast nauczania w szkołach rozpasania seksualnego i ulegania każdej zachciance, proponowali im na lekcjach drogę wstrzemięźliwości, szacunku dla sfery seksualnej i drugiego człowieka? – zapytał hierarcha.

Zwrócił uwagę, że w mediach pojawia się coraz więcej informacji o coraz częstszej i coraz bardziej agresywnej promocji środowisk LGBT, kierowanej do bardzo młodych ludzi, uczniów szkół podstawowych. Pod szczytnymi hasłami tolerancji i równouprawnienia propaguje się rozwiązłość moralną i nihilizm, co w konsekwencji powoduje zachwianie tradycyjnego stylu życia, „wypłukiwanie” wartości i zamęt w głowach.

- My katolicy nie możemy być w tej sprawie cicho. Nie możemy dać sobie narzucić ideologii obcej duchowi naszego społeczeństwa. Kochani rodzice, pamiętajcie, że macie prawo do wychowywania swoich dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi. Brońcie tego prawa! To, co mówię, to nie jest wyraz żadnej nietolerancji. To głos przeciwko przymusowej indoktrynacji - zaakcentował biskup.

Dodał też, że Wielki Post to czas, w którym jeszcze bardziej należy wprowadzić w życie zasadę „zera tolerancji” dla zła w życiu duchowym, zero tolerancji dla grzechu i dla ulegania pożądliwości i złu: - Wróćmy do życia w umartwieniu, a będziemy mieli mniej zmartwień z powodu konsekwencji grzechów - podsumował bp Milewski.

Eucharystia z udziałem wiernych, duchowieństwa, wspólnoty seminaryjnej i sióstr zakonnych, transmitowana była przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę