Ks. biskup Szymon Stułkowski: Bóg potrzebuje nas do współpracy w dziele zbawienia

- To my jesteśmy w darach, przynoszonych podczas Mszy św. do ołtarza. Bóg potrzebuje nas do współpracy w dziele zbawienia - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski w parafii Janowo. 30 marca br. przeprowadził kanoniczną wizytację pasterską we wspólnocie, która powstała w XIV wieku. Jej proboszczem jest ks. Paweł Sprusiński, były misjonarz.

Janowo

Bp Szymon Stułkowski w homilii powiedział, że Bóg Stwórca świata zawarł przymierze z człowiekiem, swoim stworzeniem, „uniżył się do człowieka”. Chociaż człowiek jest często niewierny temu przymierzu, to jednak nie może go zerwać, ponieważ potwierdziła je i umocniła ofiara Jezusa na krzyżu. Człowiek wszedł w to przymierze w czasie swojego chrztu świętego. Przymierze to jest odnawiane podczas każdej Mszy św.

Duchowny przypomniał, że Kościół zbliża się do najważniejszych dni w ciągu roku liturgicznego - Triduum Paschalnego. W centrum jest Wigilia Paschalna, która rozpocznie się po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę.

-  W jej liturgii najważniejsze jest odnowienie przymierza, które Bóg zawarł z nami przez ofiarę krzyżową swojego Syna. Dobrze jest mieć wtedy ze sobą świecę. Zapalimy ją od paschału i przypomnimy sobie, że niesiemy w sobie ogień wiary. Podziękujemy Bogu, że umarliśmy dla grzechu, dzięki zanurzeniu na chrzcie w śmierć Jezusa. Cały Kościół w tę jedną noc odnawia to przyrzeczenie – zaznaczył biskup płocki.

Pasterz Kościoła płockiego odniósł się do ważnego zwyczaju w parafii Janowo: wierni, którzy zamawiają Mszę św., przynoszą w procesji dary do ołtarza. Przypomniał modlitwy, które po otrzymaniu chleba i wina odmawia kapłan: one mówią o tym, że od Boga otrzymuje się chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Dar ten, przemieniony przez Boga, staje się chlebem życia.

Podobnie jest z winem - jest to owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich, a Bóg mocą Ducha Świętego przemienia wino w napój duchowy. Chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa: - My jesteśmy jak ten chleb i jak to wino, bo to my wyszliśmy z ręki Boga. On nas stworzył. Gdy żyjemy, rozwijamy się, uczymy się - oddajemy się Bogu w Jego ręce. Bóg przemienia nas mocą swojego Ducha, żeby świat nakarmił się naszą wiarą, nadzieją, miłością. Świat tego potrzebuje – podkreślił hierarcha.

Dodał, że w swoim kościele parafialnym każdy może się zmienić. Dzięki temu świat staje się bardziej ludzki i bardziej Boży: - To my jesteśmy w przyniesionych darach. Bóg potrzebuje nas do współpracy w dziele zbawienia - zaakcentował biskup. - Wizytacja parafii, to jakby sprawdzenie pulsu wiary wspólnocie parafialnej. Trzeba się modlić, żeby pulsowanie wiary nie ustało - powiedział kaznodzieja.  

W czasie wizytacji w parafii pw. św. Rocha w Janowie bp Szymon Stułkowski między innymi spotkał się z uczniami i nauczycielami miejscowej szkoły, przewodniczył Mszy św. dla osób starszych z sakramentem namaszczenia chorych, rozmawiał z grupami parafialnymi.

Parafia Janowo powstała prawdopodobnie pod koniec XIV wieku z fundacji księcia Janusza I. Pierwszy kościół nosił wezwanie św. Jana Chrzciciela. Obecny kościół parafialny (nosi ten sam tytuł) zaczął być budowany w 1931 roku, zakończono go w 1939 roku. W czasie wojny Niemcy zamienili go na magazyn zbożowy. Po wojnie był wielokrotnie remontowany, uzupełniany o nowe elementy. W 1953 roku bp Tadeusz Paweł Zakrzewski konsekrował odnowioną  i wyposażoną świątynię w Janowie. Wiele prac przy świątyni wykonali także następni proboszczowie. W głównym ołtarzu znajduje się św. Roch w otoczeniu aniołów i niewiasty błagającej o zdrowie, towarzyszą mu św. Franciszek z Asyżu i św. Wincenty a Paulo.  Od 2020 roku proboszczem parafii (liczącej około 1350 osób), jest ks. mgr Paweł Sprusiński. Był on wcześniej misjonarzem w Peru.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę