Ksiądz profesor Wojciech Góralski przyjął medal „Zasłużony dla Płocka”

Ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Płocka w dniu 27 stycznia 2022 r. przyjął z rąk prezydenta miasta Andrzeja Nowakowskiego medal „Zasłużony dla Płocka”: - Jak mówi ewangelista, czynię to, co należy czynić – powiedział odznaczony kanonista. Medal „Zasłużony dla Płocka” jest przyznawany osobom, które w szczególny sposób związały swoje życie i pracę z miastem Płockiem.

594A3E08 7DC5 44B3 8EBC 114513DC78E8
Fot. Facebook/AndrzejNowakowski

Radni miasta Płocka uchwałę o przyznaniu ks. inf. prof. dr. hab. Wojciechowi Góralskiemu medalu „Zasłużony dla Płocka” przyjęli 30 grudnia 2021 r. (Uchwała nr 659/XXXVII/2021). Przyznano go za „wybitne osiągnięcia na polu naukowym oraz promocję Płocka poprzez prace naukowe i eksperckie”.

Podczas XXXVIII sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2022 r. życiorys naukowy księdza profesora przedstawił Artur Jaroszewski, przewodniczący Rady Miasta Płocka. Medal wręczył Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Ks. Wojciech Góralski podziękował za okazane mu zaufanie: - Jak by powiedział ewangelista, czynię to, co należy czynić. Jestem dumny i wdzięczny za odznaczenie. Obiecuję nadal dbać o dobre imię Płocka i godnie Płock reprezentować - powiedział przyjmując odznaczenie. Podarował także przedstawicielom rady jedną ze swoich książek.

Laureat podczas sesji Rady Miasta przyjął też życzenia i kwiaty od przedstawicieli Kurii Diecezjalnej Płockiej.

***

Ks. Wojciech Marian Góralski (ur. 19 marca 1939 r. w Poznaniu) jest wybitnym polskim kanonistą, specjalistą prawa wyznaniowego i konkordatowego, profesorem nauk prawnych. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie przyjął 20 sierpnia 1961 r. z rąk biskupa Tadeusza P. Zakrzewskiego – w 2021 r. ks. Wojciech Góralski obchodził 60-lecie kapłaństwa.  

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Rzymie. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Kościele płockim (kanclerz Kurii Diecezjalnej, wykładowca w WSD, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim). Był pracownikiem naukowym m.in. w KUL, Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - gdzie nadal wykłada.  

Ks. Góralski między innymi współtworzył umowę konkordatową z Rzecząpospolitą Polską (1993), był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. W 2004 r. otrzymał godność infułata i tytuł „Płocczanin Roku”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Opublikował ponad 1300 prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa kanonicznego małżeńskiego i rodzinnego, historii prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego (w tym 53 książkowe). Wypromował wielu doktorów i ponad 250 magistrów. Jest naukowcem o międzynarodowej renomie. Rozsławia Płock poprzez swój dorobek naukowy, dydaktyczny i praktyczny oraz posługę kapłańską, działa charytatywnie. Jest „luminarzem nauki polskiej, jakiego nie miał Płock w czasach współczesnych”.

Otrzymał wiele odznaczeń i medali, w tym Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, medal „Mater Verbi”, Złoty Medal za Długoletnią Służbę (UKSW), medal „Zasłużony dla Płocka” (2022).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę