Książka, która jest świadectwem

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem książkę „Moja droga do Boga i ludzi” księdza Ryszarda Kamińskiego, mojego o dwa lata młodszego kolegi seminaryjnego. Przeniosła mnie w lata formacji seminaryjnej, przypomniała z wdzięcznością i sentymentem naszych Moderatorów i Profesorów, pozwoliła powrócić do trudu dokonywanych wówczas życiowych wyborów.

Image1

Autor przywołuje codzienność swego życia kapłańskiego, z kolejnymi jego etapami: na stanowisku wikariusza, pracownika kurialnego, proboszcza. Kluczem do książki jest ujmujące, szczere wyznanie zamieszczone na okładce:

„Starałem się zrozumieć każdego człowieka, niezależnie od jego wieku i sytuacji życiowej. Nie byłem nachalny w głoszeniu Ewangelii i we wszelkim innym działaniu. Wiedziałem, że siłą, jakakolwiek by ona nie była, nie zdobywa się ludzi dla Pana Boga. Może byłem za spokojny, czasem za nudny. Z latami udało mi się poprawić swoje usposobienie, chociaż nie jestem z natury ofensywny. Konsekwencja, spokój, «myślenie do przodu» i spokojny optymizm starałem się przekazać innym”.

Wyznania Autora ujmują szczerością i prawością. Wielość przytoczonych nazwisk świadczy o jego trwałej pamięci o ludziach spotkanych w życiu i w pracy duszpasterskiej. Gorąco polecam lekturę autobiografii „Moja droga do Boga i ludzi” wszystkim moim współbraciom w kapłaństwie. Zachęcam zwłaszcza Seminarzystów do jej przestudiowania. Może ks. Ryszard Kamiński znajdzie naśladowców, którzy pójdą Jego przykładem i opowiedzą także o swej kapłańskiej drodze. Takich świadectw bardzo dziś potrzeba.

Ks. Mirosław Szatkowski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę