Książka o Ochotniczych Strażach Pożarnych w diecezji płockiej

„Sieć Ochotniczych Straży Pożarnych w diecezji płockiej” – to tytuł książki, którą napisał ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, diecezjalny duszpasterz strażaków, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie. Prezentuje w niej 619 jednostek OSP, które działają na terenie diecezji płockiej. „Uwypuklił w niej mocno silne więzi, jakie łączyły powstające jednostki strażaków ochotników z lokalnym Kościołem” – napisał w słowie wstępnym ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.

Img_0892-48943-.jpg

Obszerna publikacja liczy 417 stron, została wydana przez Płocki Instytut Wydawniczy. Autor utrwalił w niej w sposób encyklopedyczny wiadomości dotyczące ochotniczych straży pożarnych na Północnym Mazowszu i Ziemi Dobrzyńskiej. Składa się z dziewięciu rozdziałów.

Autor rozpoczyna od rysu historycznego diecezji płockiej, potem opisuje pożary, które ją nawiedziły, narodziny ruchu strażackiego, patriotyczną działalność straży ogniowych, losy straży pożarnych w latach 1919-1929, ochotnicze straże pożarne przed II wojną światową i w czasie okupacji, historię straży pożarnych w powojennej rzeczywistości.

Książkę kończą „metryczki” wszystkich ochotniczych straży pożarnych, aktualnie prowadzących działalność przeciwpożarową w gminach znajdujących się na terenie diecezji płockiej. Umieszczono w niej także m.in. zdjęcia straży pożarnych i wykorzystaną bibliografię.

Napisanie tej książki wymagało przeprowadzenia szerokiej kwerendy źródłowej oraz dobrej znajomości zagadnienia przedmiotu. Stanowi ona ważne źródło historyczne dla wszystkich, którym bliskie są straże pożarne, działające na rzecz „małych Ojczyzn”, w lokalnych środowiskach.

Strażacy w ujęciu ks. kan. Andrzeja Zakrzewskiego, to osoby związane z Kościołem, z parafią, na terenie której żyją i pracują: „Przejawem tego była obecność strażaków ochotników na różnych uroczystościach religijnych, a przede wszystkim troska o rozwój kultu św. Floriana – ich patrona. Nie byłoby często tych dobrych, obopólnych relacji bez mądrego zaangażowania miejscowych duszpasterzy, z których część stała u początków powstawania ochotniczych jednostek straży pożarnych w lokalnych środowiskach” – napisał w słowie wstępnym ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.

Za sprawą tej publikacji proboszcz tłuchowski ocalił od zapomnienia działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w diecezji płockiej, które od roku 1875 po czasy współczesne „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” czuwają nad bezpieczeństwem wiernych, pełnią straże przy Grobie Pańskim, uczestniczą w procesjach i wielu uroczystościach religijnych. Modlą się podczas Adwentowych i Wielkopostnych Zamyśleń Strażackich i pielgrzymują do miejsc świętych.

Publikacja ks. Andrzeja Zakrzewskiego jest nie tylko dowodem na to, że diecezjalny duszpasterz strażaków zna tych, nad którymi sprawuje opiekę duchową, ale chce też uwiecznić dzieło ich życia, bezinteresowną pracę i pomoc w najtrudniejszych sytuacjach, gotowość, oddanie, poświęcenie. Jego książka jest na to niezbitym dowodem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę