Księża emeryci wsparli Szpital Świętej Trójcy w Płocku

Księża mieszkający w Domu Księży Emerytów w Płocku zebrali 7 tysięcy zł na, aby w czasie pandemii wesprzeć Szpital Świętej Trójcy w Płocku: - W tych czasach nikt nie może pozostać obojętny na pomoc innym ludziom, zwłaszcza zmagającym się z koronawirusem – powiedział ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor domu.

Szpital-kosciuszki.jpg

Księża, którzy mieszkają w Domu Księży Emerytów pw. św. Józefa w Płocku, zebrali 7 tys. zł dla Szpitala Świętej Trójcy w Płocku. Pieniądze te zostały już przekazane placówce medycznej. Ewa Nieścierenko, prezes zarządu spółki miejskiej, która prowadzi Szpital Świętej Trójcy w Płocku poinformowała, że pomogą one w zakupie sprzętu do ochrony noworodków przed chorobą COVID-19.

- Zbiórka dla Szpitala Świętej Trójcy, to inicjatywa mieszkańców oraz dyrekcji domu. W tych czasach nikt nie może pozostać obojętny na pomoc innymi ludziom, zwłaszcza tym, którzy zmagają się z chorobą COVID-19. Księża emeryci postanowili także w ten sposób pomóc placówce medycznej, z której usług najczęściej korzystają, bowiem znajduje się ona w sąsiedztwie Domu Księży Emerytów – powiedział ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor domu.

Dom Księży Emerytów znajduje się przy ul. Misjonarskiej 1 w Płocku. Aktualnie mieszka w nim 32 księży seniorów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę