Kwesta na renowację nagrobków na zabytkowym cmentarzu w Ciechanowie

Od 31 października do 2 listopada br. w Ciechanowie zorganizowana zostanie publiczna zbiórka, z której dochód będzie przeznaczony na renowację starych, zniszczonych grobów znajdujących się na cmentarzu przy ul. Płońskiej. Za kwestę odpowiedzialny jest społeczny komitet „Wolontariat pamięci”, przy organizacyjnym wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów.

Wolontariat.jpg

Komitet „Wolontariat pamięci” w Ciechanowie tworzy 20 osób: są to przedstawiciele ciechanowskich parafii, Akcja Katolicka oraz prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Celem działań komitetu jest renowacja starych, wymagających remontu grobów na cmentarzu przy ul. Płońskiej, gdzie znajdują się groby osób zasłużonych dla historii miasta. Do renowacji wyznaczane są najpierw najbardziej zniszczone nagrobki.

Przez trzy dni wolontariusze będą zbierać datki do puszek przy wejściach na cmentarze przy ul. Płońskiej oraz ul. Gostkowskiej. 31 października kwesta potrwa od godz. 14.00 do 17.00, 1 listopada – od 8.00 do 17.00, natomiast 2 listopada – w godz. 10.00-17.00.

Dzięki dwóm poprzednim zbiórkom odnowiono grób założyciela cmentarza księdza Józefa Kwiatkowskiego, grób rozstrzelanego przez Niemców w listopadzie 1918 r. bohatera Polskiej Organizacji Wojskowej Stefana Śmietanki, grób zmarłego w 1851 r. aptekarza i działacza społecznego Walentego Wolskiego oraz groby księży: proboszcza i dziekana ciechanowskiego Wiktora Radzikowskiego (1839-1908) i wikariusza Piusa Sękusa (1866-1889).

Za tegoroczne datki renowacji poddane zostaną trzy groby: ks. Marka Olszewskiego, ks. Aleksandra Pęskiego oraz Tomasza Klonowskiego. Dokończone zostaną też prace związane z odnową grobu rodziny Dębowskich i nieznanej osoby, pochowanej w bliskim otoczeniu grobu ks. J. Kwiatkowskiego.

Ciechanowską inicjatywę można też wesprzeć wpłacając pieniądze na konto: 68 8230 0007 3001 7533 2000 0002, z dopiskiem „Wolontariat pamięci”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę