Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan w cerkwi prawosławnej

- Do autentycznej wspólnoty doprowadzi nas przezwyciężenie obojętności - powiedział 23 stycznia 2020 r. ks. dr Jarosław Kwiatkowski, moderator diecezjalny Dzieła Biblijnego, podczas Wieczerni – Nieszporów Prawosławnych w cerkwi przy ul. Kościuszki 18 w Płocku. Gospodarzem ekumenicznej uroczystości był ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku.

Tmojch-2020.jpg

W kazaniu ks. Jarosław Kwiatkowski powiedział, że „jedność modlitwy rodzi się w jedności w zasłuchaniu w to samo słowo Boże”. Jest ono źródłem dla serca pragnącego Boga. Dzięki temu Słowu można odkryć, że ludzkie serce w naturalny sposób jest otwarte i życzliwe dla drugiego – „ludzkie serce jest sercem gościnnym”.

Zaznaczył, że tego dnia wędrówka drogami ekumenii przyprowadziła chrześcijan pod gościnny dach świątyni Kościoła prawosławnego, wiernie strzegącego tradycji apostolskiej, Kościoła świętych mnichów i odważnych pasterzy.

- My: rozbitkowie grzechów pychy naszych ojców i własnej, wyrzuceni na brzeg spokojnej Ziemi Boga, możemy tu doświadczać prawdy o tym, że tylko przełamanie wzajemnych uprzedzeń, przezwyciężenie strachu przed Innym, a może najbardziej przezwyciężenie obojętności, prowadzi nas do autentycznej wspólnoty. Każdy z nas u siebie w domu może być „maltańczykiem” – człowiekiem w imię Boga podejmującym gościnnie brata, przyjmującym drugiego w jego biedzie – powiedział duchowny.

Taki „maltański gest” 20 lat temu wykonały Kościoły skupione w Polskiej Radzie Ekumenicznej, podpisując Deklarację o wzajemnym uznaniu chrztu. Ci, którzy negocjowali jej treść, dobrze wiedzieli, ile trzeba było przy okazji przełamać wzajemnych uprzedzeń. W tym geście objawiło się pragnienie realnej jedności podzielonych uczniów Jezusa. Oni „przestali się odpędzać, a zaczęli rozpoznawać w sobie nie rozdzielonych wrogów, lecz rozłączonych braci”.

Ks. Kwiatkowski zaapelował też, aby chrześcijanie mieli odwagę być dla siebie gościnni, to znaczy być naprawdę bliźnimi, braćmi i siostrami, dziećmi jednego Boga; aby nie zwyciężyły uprzedzenia, strach, obojętność, leczy by „zwyciężyła miłość pod imieniem życzliwej troski o człowieka w potrzebie”.

Nieszpory w cerkwi prawosławnej były jednym z wydarzeń płockiego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przewodniczył im ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku. Uczestniczyli m.in. przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich, Klubu Inteligencji Katolickiej, klerycy. Spotkaniu towarzyszył Ekumeniczny Koncert Kolęd.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę