Modlitwa z pacjentami i pracownikami szpitala psychiatrycznego w Gostyninie Zalesiu

- Najlepszym lekarstwem jest Jezus – powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do pacjentów i pracowników Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. W tym roku szpital obchodzi 90. rocznicę powstania.  

Gostynin Zalesie

Bp Szymon Stułkowski przywołał pierwsze czytanie z Pwt 30,15-20 o tym, że Bóg kładzie przed człowiekiem życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Człowiek sam ma dokonać wyboru. Nie jest to jednak pułapka czy groźba.

- Bóg nie straszy, lecz pokazuje drogę do szczęścia. Pozostawia człowiekowi wybór - jesteś wolny, wybieraj, ale ja ci pokażę którędy iść, aby mieć życie i szczęście. Nakazuje też, żeby kochać, żeby być człowiekiem dobrym, życzliwym. Czy można zmusić człowieka, by był dobrym? Czy można przykazać komuś, że ma kochać? A przecież jest przykazanie, by miłować bliźniego i Boga - zwrócił uwagę biskup płocki.

Za papieżem Benedyktem XVI powtórzył, że „Miłość może być przykazana, ponieważ wcześniej została przekazana”. Człowiek otrzymał w darze od Boga miłość, dlatego Bóg może powiedzieć, że warto kochać. On w tym pomaga, uzdalnia do miłości.

Kaznodzieja powiedział, że pacjenci codziennie dostają lekarstwa, które pomagają im lepiej funkcjonować. Tymczasem Bóg, który chce, aby ludzie kochali, dlatego daje im lekarstwo, którym jest Jezus. Przyjmuje się je w kaplicy szpitalnej, Jezus przychodzi do chorego w swoim Słowie i w sakramentach.

- Bądźmy blisko Pana Jezusa. On jest w naszym cierpieniu, sam przeszedł przez cierpienie, przypomina o tym krzyż. Ile razy żegnamy się, tyle razy sobie uświadamiamy sobie, że Jezus przeszedł przez krzyż i stał się dla nas lekarstwem, żebyśmy kochali i żebyśmy wybierali drogę do życia. Modlę się, żeby nigdy nie było nam dość tego lekarstwa - podkreślił bp Stułkowski.

W czasie pobytu w gostynińskim szpitalu spotkał się z chorymi na oddziale, z pacjentami przechodzącymi rehabilitację oraz z pracownikami. Odwiedził szpital w Gostyninie Zalesiu na zaproszenie dyrektor Katarzyny Osowicz-Szewczyk.   

***

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie wykonuje rocznie 3 tysiące hospitalizacji. Dysponuje 361 miejscami dla pacjentów. Są oni leczeni w: 3 oddziałach ogólnopsychiatrycznych, Oddziale Psychogeriatrii, Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddziale Rehabilitacji Neourologicznej, 2 oddziałach leczenia uzależnień oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.

W swojej strukturze posiada również Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci.  

W 2023 roku przypada 90. rocznica powstania szpitala. 12 lipca 1933 roku Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie poświęcił proboszcz gostyniński ks. kan. Apolinary Kaczyński. Pierwszym dyrektorem był prof. Eugeniusz Wilczkowski. W listopadzie 1933 roku przyjęto pierwszych pacjentów.

W czasie II wojny światowej szpital w Gostyninie Zalesiu był miejscem eksterminacji osób chorych psychicznie przez Niemców. W 1946 roku na terenie szpitala istniał Dom Rozdzielczy dla polskich sierot, repatriowanych ze Związku Radzieckiego. Dzieci otoczono opieką sanitarną, miały zapewnione wyżywienie, a następnie kierowane były do specjalistycznych klinik, sanatoriów, domów dziecka czy krewnych w Polsce.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę