Msza św. z okazji 30-lecia Straży Miejskiej w Płocku

Straż Miejska w Płocku obchodziła 30. rocznicę swojego powstania. Uroczystość jubileuszową rozpoczęto 15 września br. Mszą św. w parafii św. Józefa Rzemieślnika w Płocku: - Straż Miejska nie istnieje sama dla siebie. Sensem waszego istnienia jest praca dla innych – podkreślił w kazaniu kapelan tej formacji ks. kan. Andrzej Smoleń.

Sm Plock
foto: ks. W. Piętka/Gość Płocki

Ks. kan. Andrzej Smoleń w kazaniu zaznaczył, że w czasie jubileuszu nie wszystkie rzeczy można wyrazić w liczbach. Nie wyrazi się w ten sposób „ludzkiej wdzięczności, duchowej pomocy, słów wsparcia” czy też „doprowadzenia kogoś do zmiany postępowania”.

- Msza święta jest nazywana również Eucharystią, co oznacza dziękczynienie. Przeżywany dziś jubileusz jest wspaniałą okazją do podziękowania Bogu za trzydzieści lat waszej pełnej poświęcenia pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta – podkreślił kapelan.

Zaznaczył, że Straż Miejska nie istnieje sama dla siebie: - Sensem waszego istnienia jest praca dla innych, gotowość, aby w sytuacjach krytycznych nawet narazić dla innych swoje zdrowie i życie. Wiem, że nie jest łatwo korygować błędy czyjegoś postępowania, można się wtedy spotkać z agresją czy zarzutami pod swoim adresem, trzeba być na to przygotowanym. Aby dobrze wypełniać swoje obowiązki, potrzebny jest właściwy kręgosłup moralny. Motywów dobrze wykonywanej pracy nie szukamy poza sobą, lecz w sobie – powiedział kaznodzieja.

Ks. Andrzej Smoleń przekazał także na ręce komendanta Straży Miejskiej ppłk. Konrada Guzanka relikwiarz z figurą św. Michała Archanioła (przedstawiającą go w postaci, w jakiej objawiał się w grocie Gargano we Włoszech), a także kamieniem z tej groty. Każdy funkcjonariusz otrzymał tekst modlitwy do Michała Archanioła.

Dalsze uroczystości odbyły się w auli Urzędu Miasta Płocka. Wręczono tam awanse na wyższe stanowiska służbowe pracowników Straży Miejskiej oraz pracowników monitoringu miejskiego (którzy podlegają pod SM) oraz nagród i wyróżnień, przyznanych przez komendanta oraz prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.  

Płocka Straż Miejska jest umundurowaną jednostką organizacyjną miasta Płocka, utworzoną dniem 1 lipca 1996 roku uchwałą nr 466/XXXVI/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 roku. Nadzór nad działalnością Straży Miejskiej w zakresie organizacyjnym sprawuje Prezydent Płocka, zaś w zakresie fachowym Komendant Wojewódzki Policji z/s w Radomiu.

Jej historia rozpoczęła się jednak już w 1989 roku utworzeniem Miejskiej Służby Porządkowej, jako jednego z wydziałów Urzędu Miasta. Kilkanaście przeszkolonych przez policję osób rozpoczęło egzekwowanie przepisów porządkowych, kontrolę służb odpowiedzialnych za czystość ulic oraz likwidację nielegalnego handlu. Pięć lat później prezydent Płocka powołał Straż Miejską i nadał jej statut, określając podstawowe zadania i zakres działalności. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę