Nabożeństwo słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich modlili się wspólnie podczas nabożeństwa słowa Bożego w zborze ewangelickim w Płocku. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ewangelickiej ks. Szymon Czembor, a homilię wygłosił ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, odpowiedzialny za ekumenizm w diecezji płockiej: -  Jednoczy nas krzyż i słowo Boże, które są duchowym kręgosłupem – zaakcentował ksiądz katolicki. 

Zbór Ekumenia 2023
plock.gosc.pl

Ks. Włodzimierz Piętka w homilii powiedział, że pierwszym znakiem ekumenicznej rzeczywistości jest krzyż. Chrześcijan jednoczy również słuchanie słowa Bożego, któremu powinno towarzyszyć coś z uległości i wiary Maryi, która w chwili zwiastowania powiedziała „Oto ja, służebnica Pańska”.

- Orygenes próbował tłumaczyć te słowa kontekstem tamtych czasów, interpretując, że można by powiedzieć  wraz z Maryją: „Panie Boże, jestem jak gliniana tabliczka - pisz na mnie” - powiedział referent ds. ekumenizmu w diecezji płockiej, redaktor naczelny płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”.

Duchowny zaznaczył, że należy tak słuchać słowa Bożego, aby towarzyszyła mu uległość wiary: „Panie, pisz w moim życiu Twoją wolę”. Słuchanie słowa Bożego wzywa człowieka wierzącego do pracy nad samym sobą i do przepracowania swej historii życia, upadków i sukcesów, różnych wydarzeń i emocji.

- Krzyż i słowo Boże, które nas tu jednoczą, są dla nas duchowym kręgosłupem. Jest takie powiedzenie, że organizmy bez kręgosłupa mają najtwardszą skorupę. Kogo ma więc przypominać chrześcijanin? Parzmy na krzyż i słuchajmy słowa, bo z nich wypływa pokorna prawda o nas przed Bogiem i braćmi. One są duchowym kręgosłupem, które stawiają nas na nogi i dźwigają ku górze. Nie zamieniajmy tego depozytu wiary na skorupę zamknięcia i niewrażliwości - powiedział duszpasterz.

Na zakończenie wykonano uroczysty śpiew błogosławieństwa Aaronowego, którego udzielili duchowni z płockich Kościołów chrześcijańskich: ewangelickiego, rzymskokatolickiego, mariawickiego i prawosławnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę