Odznaczenia kościelne Ojca Świętego Franciszka i odznaczenia kanonickie Wielki Czwartek, 18 kwietnia 2019 r.

W Wielki Czwartek bp Piotr Libera ogłosił nowe nominacje kanonickie i prałackie wśród księży diecezji płockiej:

Kanonik1.jpg

I. Odznaczeni godnością Kapelana Ojca Świętego (prałata):
 
Ks. kan. Jan Dzieniszewski, proboszcz par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie,
Ks. kan. dr Ryszard Kamiński, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Mławie,
Ks. kan. Włodzimierz Kiliś, emeryt, Płock,
Ks. kan. dr Zdzisław Konarzewski, emeryt, kapelan Domu macierzystego Sióstr Pasjonistek w Płocku,
Ks. kan. Kazimierz Kowalski, proboszcz par. pw. św. Antoniego w Żurominie.
 
II. Odznaczeni godnością kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej:
 
Ks. mgr Adam Przeradzki, wicedyrektor Caritas Diecezji Płockiej,
Ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej.
 
III. Odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Mateusza w Pułtusku:
 
Ks. mgr Krzysztof Jaroszewski, proboszcz par. pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku.
 
IV. Odznaczeni godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku:
 
Ks. Włodzimierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie,
Ks. mgr Tadeusz Jabłoński, proboszcz par. pw. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Nunie.

 
V. Odznaczeni tytułem kanonika:

Ks. mgr Leszek Błaszczak, proboszcz par. pw. św. Jakuba w Płonnem,
Ks. mgr Jacek Daszkowski, proboszcz par. pw. św. Stanisława BM w Świętym Miejscu,
Ks. mgr Edward Kuzak, proboszcz par. pw. św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi,
Ks. Grzegorz Sławomir Przybyłek, proboszcz par. pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie,
Ks. dr Janusz Wiśniewski, proboszcz par. pw. św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego w Rogozinie,
Ks. mgr Jan Żółtowski, proboszcz par. pw. św. Wojciecha w Szreńsku.

Fotorelacja Gość Płocki

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę