Parafia Sokołowo Włościańskie pomogła Siostrom Franciszkankom na Ukrainie

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP św. w Sokołowie Włościańskim zorganizowała przed świętami Bożego Narodzenia pomoc rzeczową, która przekazana została Siostrom Franciszkankom Służebnicom Krzyża na Ukrainie.  

Sokołowo

W dniu 20 grudnia br. pomoc zorganizowana przez ks. Roberta Mazurowskiego, administratora Parafii Sokołowo Włościańskie, trafiła do Sióstr Franciszek Służebnic Krzyża w Starym Skalacie pod Tarnopolem, które prowadzą dom dla dzieci niewidomych (Siostry z tego zgromadzenia w Polsce prowadzą dzieło Lasek pod Warszawą). Siostry otrzymały żywność, słodycze, artykuły chemiczne oraz wsparcie finansowe na ogrzewanie domu.

Warto też wspomnieć, że parafia Sokołowo Włościańskie w okresie przedświątecznym zadbała, aby do wielu instytucji powiatu pułtuskiego trafiło Betlejemskie Światło Pokoju. Uczniowie Szkoły Filialnej im. Św. Jana Pawła II wraz z katechetą ks. Robertem Mazurowskim zawieźli je m.in. do Starostwa Powiatowego, Komendy Policji, wójta gminy Obryte, dyrektora szkoły w Obrytem. Przekazaniu światła towarzyszyły życzenia i śpiewanie kolęd w wykonaniu dzieci w strojach jasełkowych: - Zostaliśmy wszędzie przyjęci z otwartym sercem oraz obdarowani prezentami – powiedział ks. Robert Mazurowski.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę