Parafie wsparły misje na Jamajce

Trzy parafie w diecezji płockiej: św. Michała Archanioła w Płońsku oraz Miłosierdzia Bożego i św. Marcina w Gostyninie środki z jałmużny wielkopostnej przekazały misji na Jamajce. Od kilku miesięcy duszpasterzem w Montego Bay jest ks. Kamil Kowalski. Otrzymane środki przeznaczy na remont przedszkola.

Jamajka-kowal-001.jpg

Wiele parafii w diecezji płockiej od lat systematycznie wspiera misje i misjonarzy, którzy pracują duszpastersko w trudnych warunkach, w wielu krajach świata. Tym razem pomoc przeznaczona zostanie na cele misyjne na Jamajce. Od sierpnia 2020 roku pracuje tam ks. Kamil Kowalski, pochodzący z diecezji płockiej.

Trzy parafie: św. Michała Archanioła w Płońsku oraz Miłosierdzia Bożego i św. Marcina w Gostyninie przekazały misjonarzowi kwotę 8 tysięcy 600 zł, zebraną w czasie tegorocznej jałmużny wielkopostnej: - W kościele stanęła skarbonka na jałmużnę wielkopostną. Parafianie wiedzieli, że wrzucając do niej pieniądze, pomogą ks. Kamilowi, który pracował u nas przez dwa miesiące przed swoim wylotem na Jamajkę. Wiadomo, jaka jest tam bieda i trudne warunki w czasie pandemii. Parafianie okazali się hojni, w skarbonce było 6 tysięcy zł – uważa ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz płońskiej parafii.

Parafia św. Michała Archanioła w Płońsku już po raz drugi wsparła misjonarza. Poprzednio otrzymał on 11 tysięcy zł przed wylotem na Jamajkę, gdy żegnał się z parafią, w której przez krótki czas pracował.

Ponadto działalność misyjną ks. Kamila wsparła parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Ks. proboszcz Andrzej Rutkowski informuje, że na stronie internetowej parafii publikowane są filmiki ewangelizacyjno-misyjne, autorstwa ks. Kamila Kowalskiego. Dzięki temu wspólnota parafialna zna misjonarza z Jamajki i postanowiła mu pomóc materialnie.

- Przeznaczyliśmy na pomoc jedną złotówkę ze sprzedaży każdego baranka wielkanocnego, rozprowadzanego przez Caritas Diecezji Płockiej, a także dobrowolne datki – razem 1 tysiąc 600 zł. Przekazaliśmy je ks. Kamilowi Kowalskiemu w duchu odpowiedzialności misyjnej, a także dlatego, że go dobrze znamy – podkreśla ks. Andrzej Rutkowski.

W tym samym mieście pieniądze dla misjonarza zebrała też parafia św. Marcina. Zbiórkę do skarbonki jałmużny wielkopostnej zainicjowało Koło Miłosierdzia pw. św. Brata Alberta: - Darczyńcy wiedzieli, że wrzucając do niej datki, pomogą w pracy duszpasterskiej ks. Kamilowi, który był kiedyś u nas wikariuszem. Poza tym cel misyjny miała także „Zdrapka wielkopostna”. Udało nam się zebrać 1 tysiąc zł. Ks. Kamil to w jakimś sensie „nasz” misjonarz, bardzo dobrze wspominany w parafii – informuje ks. Leszek Smoliński, wikariusz tej parafii i opiekun Koła Miłosierdzia.

Zebrane w diecezji pieniądze zostaną przeznaczone na remont przedszkola, w którym uczy się 80 dzieci. To ważna pomoc, ponieważ Jamajka jest biednym krajem, z wysoka stopą bezrobocia, a w czasie pandemii nie może zarabiać na turystyce. Ks. Kamil Kowalski jest pierwszym misjonarzem z diecezji płockiej skierowanym do pracy na tej odległej wyspie karaibskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę