Pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę

- Ze słabości może wypływać największa siła. Warto swoje ograniczenia przekuć na sukcesy, zmierzyć się ze swoją słabością – zachęcił ks. biskup Mirosław Milewski maturzystów z diecezji płockiej, którzy 11 kwietnia 2022 r. pielgrzymowali na Jasną Górę. Pielgrzymkę zorganizował wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku pod hasłem „Moc w słabości” (por. 2 Kor 12,9).

4C602FA4 4F4A 400D 90EB 6A70FC04B3D4

Bp Mirosław Milewski przewodniczył na Jasnej Górze Mszy św. z udziałem maturzystów. W homilii stwierdził, że wielu maturzystów tam, bo wierzy, że jest to dom Matki. Ta niezwykła Matka pomaga i podpowiada, jaką drogę wybrać. Patrzy na życie nie tylko z ludzkiej, ziemskiej perspektywy, ale przede wszystkim z perspektywy Bożej; perspektywy, która sięga dalej niż wzrok i przewidywanie człowieka.

- Modląc się przed wizerunkiem Matki Bożej z Jasnej Góry, możecie powierzyć jej swoje życie i swoją przyszłość. Możecie powiedzieć Jej o swoich lękach, możecie prosić Ją o wskazanie właściwej drogi w życiu – sugerował kaznodzieja.

Przypomniał, że tegoroczna pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej odbywa się pod hasłem „Moc w słabości”. To słowa zapisane w liście do Koryntian przez św. Pawła, który sam zmagał się z różnymi słabościami. W pewnym momencie poprosił Jezusa, by odszedł od niego, ponieważ uważał się za niegodnego bycia apostołem. Wówczas Jezus powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9).

Bp Milewski przyznał, że każdy człowiek, a szczególnie młody, doświadcza chwil słabości,  jednak może z niej wypływać największa siła. Warto „swoje ograniczenia przekuć na swoje sukcesy”. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy podejmie się trud walki ze słabością.

- Życie staje przed wami otworem, możecie wiele osiągnąć w sferze studiów, wykształcenia, pracy, ale także w sferze osobowości, tego, jakimi ludźmi się staniecie, jakimi będziecie małżonkami i rodzicami dla swoich dzieci. Ale to się nie stanie samo: to wymaga od każdego z was „wstania z kanapy”, jak mówił papież Franciszek i ruszenia do walki z samym sobą – zaznaczył biskup.

Dodał, że w zbliżającym się czasie matury, czasie ważnych decyzji, trzeba w „podróż w dorosłość” wyruszyć z odwagą i świadomością, że młodzi nie są sami. Czuwa nad nimi Maryja, a przewodnikiem po drogach życia chce być Jezus, który zaprasza do odważnego mierzenia się ze swoimi słabościami.

W programie pielgrzymki było ponadto nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich  oraz świadectwo Jana Meli. Przekonywał, że „wszystko jest po coś”, a cierpienia i trudne sytuacje kształtują człowieka. Podkreślił, że w najtrudniejszych momentach życia prowadził go Bóg, a „największym Everestem” było dla niego przyjęcie miłości Boga oraz akceptacja siebie. Potem klerycy płockiego seminarium poprowadzili modlitwę o przyjście Ducha Świętego.  

W pielgrzymce na Jasną Górę wzięło udział około 1900 maturzystów z katechetami, księżmi, nauczycielami, rodzicami (łącznie około 2100 osób). Instytucje oświatowe reprezentowali: wicekurator Kuratorium Oświaty w Warszawie Krzysztof Wiśniewski i dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie Jacek Zawiśliński.

Organizatorem pielgrzymki był wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Płocku. Zawiązanie wspólnoty pielgrzymkowej w bazylice poprowadził zespół Vademecum Wiary z zparafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku, pod kierunkiem ks. Bogdana Kołodziejskiego. Młodzież z poszczególnych szkół włączyła się w oprawę Mszy św. i Drogę Krzyżową oraz zajęła sprawami porządkowymi.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę