Plan peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej

Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia zajmuje się ogólnopolską peregrynacją relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej. 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, Mszą św. pod przewodnictwem bp. Piotra Libery sprawowaną w płockiej Katedrze,  rozpoczną one peregrynację po szpitalach, hospicjach, zakładach opieki leczniczej i domach pomocy społecznej na terenie diecezji płockiej. 

Plan peregrynacji: 

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (ks. J. Kępczyński) 11-12.02.
2. Szpital Miejski w Płocku (o. K. Kaniowski) 13-15.02.
3. Hospicjum Caritas w Płocku (ks. G. Walczak) 16-17.02.
4. Hospicjum Urszuli Ledóchowskiej w Płocku (ks. kan. S. Górski) 18-19.02.
5. DPS w Gostyninie (ks. A. Rutkowski) 20-21.02.
6. DPS w Gostyninie (ks. K. Jończyk) 22-23.02.
7. DPS w Brwilnie „Antoniówka” (ks. K. Szuliński) 24-25.02.
8. DPS w Miszewie Murowanym (ks. P. Gadomski) 26-27.02.
9. DPS w Goślicach (ks. Andrzej Krajewski) 28.02.
10. DPS w Kolczynie (ks. kan. Stanisław Opolski) 1.03
11. Dom Seniora „Leonianum” (ks. kan. Ł. Nowak) 2-4.03.
12. Centrum Medyczne GRUPA ZDROWIE Kraszewo Czubaki (ks. A. Ners) 5-7.03.
13. DPS w Szczutowie (ks. kan. M. Orzechowski) 8-9.03.
14. SPZOZ (Szpital) w Rypinie (ks. kan. J. Lubiński) 10-12.03.
15. ZOZ (Szpital) w Golubiu - Dobrzyniu (ks. kan. J. Kulesza) 13-15.03.
16. SPZZOZ (Szpital) w Żurominie (ks. kan. T. Kadziński) 16-18.03.
17. SPZOZ (Szpital) w Mławie (ks. kan. S. Kowalski) 19-21.03.
18. DPS w Żmijewie Trojanach (ks. P. Biedrzycki) 22-23.03.
19. SPZOZ (Szpital) w Makowie Mazowieckim (ks. M. Podsiadlik) 24-26.03.
20. Szpital Powiatowy w Pułtusku ( ks. kan. T. Kowalczyk) 27-29.03.
21. Hospicjum Caritas w Pułtusku (ks. kan. J. Kochański) 30-31.03.
22. DPS w Nasielsku (ks. kan. T. Pepłoński) 1-3.04
23. SPZOZ (Szpital) w Płońsku (ks. kan. Z. Sajewski) 4-6.04.
24. DPS w Ciechanowie (ks. A. Gnyp) 7-8.04.
25. DPS w Ciechanowie (ks. prał. J. Dzieniszewski) 9-12.04.
26. Wojewódzki Szpital w Ciechanowie (ks. M. Szostak) 13-20.04.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę