Płocczanie na XXXVII Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę

250 osób z diecezji płockiej wzięło udział w XXXVII Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w dniach 25–26 września 2021 r. Równocześnie odbyła się się sesja jesienna Duszpasterstwa Rodzin.

Pielgrzymka Rodzin

W sesji wzięli udział: członkowie Rady ds. Rodziny KEP, konsultorzy Rady ds. Rodziny KEP, diecezjalni duszpasterze rodzin oraz diecezjalni doradcy życia rodzinnego. Diecezję płocką reprezentowali: ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin i Witold Wybult, diecezjalny doradca życia rodzinnego.

Sesji przewodniczył bp Wiesław Śmigiel, biskup toruński, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP. W pierwszej kolejności ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin (KODR), podziękował ustępującym diecezjalnym duszpasterzom rodzin i doradcom życia rodzinnego oraz przedstawił osoby, które w tym roku rozpoczęły swoją posługę dla rodzin w poszczególnych diecezjach.

Następnie Beata Choroszewska, Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego, zaprezentowała stan współczesnego poradnictwa i duszpasterstwa rodzin w Polsce w oparciu o przeprowadzoną ankietę KODR oraz badania prowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Z kolei ks. Przemysław Drąg, który przedstawił wstępny projekt strategii KODR dla duszpasterstwa rodzin.

Po krótkiej przerwie uczestnicy sesji zostali podzieleni na trzy grupy, aby wypracować postulaty, które mogłyby się znaleźć w ostatecznej wersji strategii KODR, do wdrożenia w ciągu od trzech do pięciu lat na trzech płaszczyznach: kraju, diecezji i parafii.

Na poziomie ogólnopolskim postulowano wypracowanie podstawy programowej dla katechez nauk przedmałżeńskich. Zwrócono również uwagę na to, że w KODR, oprócz dyrektora i krajowej doradczyni, powinny być powoływane zespoły robocze do poszczególnych zadań, które zajmowałby się tworzeniem pewnych dokumentów np. stanowisk, opracować, wskazań, instrukcji itp. Podkreślono konieczność aktualizacji Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Pośród wielu ważnych wniosków, które wypracowano, na uwagę zasługuje również wezwanie do prowadzenia rzetelnych badań o rodzinie w różnorakich ośrodkach akademickich.

Na poziomie diecezji uczestnicy sesji postulowali, aby przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, by w każdej diecezji wśród wydziałów kurialnych, obligatoryjnie znalazł się wydział ds. rodzin, w którym będą zatrudnieni: dyrektor, pracownik wydziału oraz w miarę potrzeb sekretarka. Sugerowano również, aby na poziomie diecezji prowadzić regularne kampanie społeczne, których celem będzie afirmacja rodziny.

Uczestnicy sesji wnioskowali, aby w każdej parafii była prowadzona profesjonalna poradnia rodzinna. Zachęcano do tego, aby korzystać z potencjału ludzi świeckich zrzeszonych w organizacjach prorodzinnych (np. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Akcji Katolickiej, radach parafialnych). W ten sposób parafia byłaby rzeczywiście wspólnotą wspólnot, gdzie poszczególne grupy ze sobą współpracują, a nie rywalizują.

Po zakończeniu obrad sesji Duszpasterstwa Rodzin rozpoczęła się XXXVII Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, zorganizowana w tym roku pod hasłem „Pójdźcie do Józefa”, którą zainaugurowała Msza św. w intencji Ojczyzny w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla. O godz. 19.00 na Wałach Jasnogórskich została odprawiona Droga Krzyżowa, przygotowana przez duszpasterstwo rodzin archidiecezji łódzkiej.

W niedzielę 26 września, w Auli o. A. Koreckiego, pielgrzymi mieli okazję wysłuchać świadectwa Moniki i Marcina Gomułków pt. „Miłość cierpliwa jest, czyli o małżeńskich potrzebach”, a także wykładu pt. „Rok Rodziny Amoris Laetitia” ks. dr. Przemysława Drąga. Część wykładową zakończyło przedłożenie ks. dra hab. Pawła Landwójtowicza pt. „Wsparcie dla rodzin w specjalistycznych poradniach rodzinnych”.

Następnie, bezpośrednio przed Mszą św. o godz. 11.00, na Szczycie Jasnogórskim został odmówiony różaniec w intencji małżeństw i rodzin. Mszy św. przewodniczył abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, który w homilii przekonywał, że rodzina ma być w świecie znakiem i szkołą miłości Boga, zwłaszcza wobec najsłabszych: dzieci, starszych, niepełnosprawnych, a także w różnych sposób wykluczanych i migrantów.

Zwrócił również uwagę na to, by w działaniach na rzecz rodziny tworzyć szeroką przestrzeń spotkania i współpracy, również z tymi, którzy „nie chodzą z nami”. Podczas Mszy św. małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie, ślubowanie złożyli nowi doradcy z poszczególnych diecezji, a rodziny dokonały zawierzenia małżeństw i rodzin Królowej Polski.

W tegorocznej pielgrzymce wzięło udział 250 osób z diecezji płockiej. Parafialne koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z Gostynina (parafia pw. św. Marcina), Płocka-Trzepowa, Płocka (parafia pw. św. Jadwigi) i Sońska zorganizowały pielgrzymki autokarowe. W pielgrzymce wzięła również udział grupa pątników z Bieżunia.

Warto wspomnieć, że w sobotę 25 września, w siedzibie Tygodnika „Niedziela” odbyło się również zebranie Rady Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kapery.

Witold Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę