Płocka młodzież uczciła Żołnierzy Wyklętych

Młodzież ze szkół miasta Płocka, w tym szkół mundurowych, uczciła Żołnierzy Wyklętych: wzięła udział w Mszy św. w intencji żołnierzy antykomunistycznego podziemia oraz pobiegła w VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych: - Żołnierze Wyklęci walczyli z tym samym najeźdźcą i o te same wartości, o które walczy dziś naród ukraiński – zaznaczył ks. kan. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku.

Wykleci Plock

Ks. kan. Andrzej Smoleń w kazaniu zaznaczył, że choć w czasie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zazwyczaj przypomina się ich bohaterskie dokonania, to w tym roku opowieści o zbrojnych potyczkach z najeźdźcą stały się realne. Prawo międzynarodowe i racja moralna są po stronie państwa ukraińskiego. 

- Opowiadamy się całkowicie po stronie broniącego swej niepodległości i suwerenności ukraińskiego narodu, z którym przez wieki dzieliliśmy wspólnie dole i niedole. Ta agresja byłaby dziwnie znajoma dla naszych dzisiejszych bohaterów. Oni walczyli przecież z tym samym najeźdźcą i o te same wartości, o które walczy dziś ukraiński naród – powiedział gospodarz uroczystości.

Przypomniał, że synowie polskiej ziemi bili się o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Dla niej narażali swoje zdrowie i życie oraz zdrowie i życie swoich rodzin i bliskich. Byli świadomi już poniesionych w tej walce ogromnych strat, zarówno ludzkich jak i materialnych. Nie mogli się zgodzić na zastąpienie jednego niemieckiego okupanta przez drugiego,  sowieckiego, nie godzili się na „niebywały cynizm nowych komunistycznych instalowanych w Polsce władz”. 

- Byli aresztowani i wywożeni w głąb Rosji. Oddziały Armii Krajowej, które udzielały Armii Radzieckiej pomocy w wyzwalaniu polskich miast, były siłą rozbrajane. Dowódców często zabijano na miejscu, a szeregowych żołnierzy aresztowano lub przymusowo wcielano do Armii Berlinga. Posterunki milicji obsadzano często miejscowymi szumowinami, które terroryzowały ludność. Wobec takiego rozwoju wydarzeń Żołnierze Wyklęci nie mogli pozostać obojętni - podkreślił duszpasterz.

- Macie po kilkanaście lat. Koledzy i koleżanki w waszym wieku w czasie wojny prowadzili czynną walkę z niemieckim okupantem. Byli łącznikami, kurierami, prowadzili obserwację osób i obiektów oraz działali w tak zwanej „małej dywersji”. Tylko człowiek, który oparł swoje życie o autentyczne wartości będzie przydany Ojczyźnie w chwili próby. Stawiajcie sobie wysokie wymagania, zwłaszcza moralne, abyście nigdy nie zawiedli siebie i Ojczyzny - zaapelował kaznodzieja.

Po Mszy św. młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy tablicy ku czci rtm. Witolda Pileckiego, znajdującej się przy kościele. Młodzi pobiegli też w VIII Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych – z parafii św. Józefa do miejsca przy ul. 1. Maja, gdzie po wojnie znajdowała się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa i gdzie więziono żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

Organizatorem biegu był Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” przy parafii św. Józefa i Zespół Szkół Technicznych w Płocku (tzw. Siedemdziesiątka). Wydarzenie sponsorował PKN Orlen.

W uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyło około 320 młodych ludzi ze szkół podstawowych (nr 1, 2, 14, 18, 23, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24, Szkoły Podstawowej w Goleszynie) oraz szkół średnich (V LO, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich, Zespół Szkół Zawodowych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Medyczna Szkoła Policealna). Obecni byli też uczniowie szkół mundurowych: I LO Centrum Naukowo-Biznesowego „Feniks” i I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego.

Na uroczystość stawiło się dziewięć pocztów sztandarowych, w tym Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Nauczycielski z Płocka - Radziwia.

Spotkanie z udziałem młodzieży ku czci Żołnierzy Wyklętych 1 marca br., w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizował ks. por. rez. Andrzej Smoleń, proboszcz parafii w. św. Józefa w Płocku, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy tej parafii oraz radny miasta Płocka Leszek Brzeski.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę