Poświęcenie epitafiów dwóch księży w Lubowidzu

- Krzyż to jedyny wiarygodny drogowskaz w życiu – znak zwycięstwa – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 13 września w parafii Lubowidz. Dokonał tam poświęcenia epitafiów, poświęconych dwóm księżom, którzy byli zasłużonymi proboszczami parafii, w rocznice ich śmierci.

Bp Mirosław Milewski przewodniczył Mszy św. w parafii, z której pochodziła bł. Klara Ludwika Szczęsna (1863-1916), założycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, beatyfikowana cztery lata temu w Krakowie: - Bez życia duchowego życie człowieka jest niekompletne. To życie duchowe buduje się wciąż, każdego dnia – zaznaczył biskup.

Zwrócił też uwagę na rolę krzyża – symbolu wiary w codziennym życiu: - Krzyż, to taki życiowy drogowskaz. Ma ramiona poziome, które każą nam widzieć ludzi obok, z różnych stron, ale ma też ramię pionowe – wskazujące niebo. Mamy do nieba dojść wspólnie z innymi ludźmi: „Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa” – przypomniał słowa św. Jana Pawła II.

Zaznaczył, że wiedzieli to już nasi przodkowie: ci, którzy w pierwszych dniach września 1939 roku bronili Polski przed niemieckim najeźdźcą, którzy w minionych wiekach, mimo wojen, powstań, zsyłek na katorgę, niewoli - nigdy nie wyparli się krzyża Chrystusowego.

Kaznodzieja przypomniał też życiorysy dwóch księży, byłych proboszczów parafii Lubowidz, którzy włożyli ogromny wkład w rozwój duchowy i materialny parafii. Ks. Jakub Lesnau (1782-1839) przez 25 lat był gorliwym proboszczem, który urządzał kościół parafialny, wyposażał go w sprzęty i ołtarze, zbudował plebanię, prowadził gospodarstwo rolne, ale nade wszystko był „dobrym pasterzem słowa Bożego”. W tym roku przypada 180. rocznica jego śmierci.

Ks. Walenty Manelski (1805-1889) był w Lubowidzu proboszczem przez lat 22. W 1863 roku podczas Powstania Styczniowego odczytał wiernym w kościele odezwę Rządu Narodowego, że włościanie, czyli rolnicy, otrzymają grunty na których pracują, jeśli przystąpią do powstania. Carska władza skazała go na zesłanie. Powrócił do Ojczyzny po 20 latach katorgi na Syberii, ale nie mógł już wrócić do Lubowidza. W tym roku przypada 130. rocznica śmierci kapłana.

- Dla tych obu duszpasterzy krzyż był jedynym wiarygodnym drogowskazem w życiu – znakiem zwycięstwa. Nigdy się go nie wyparli, zawsze byli mu wierni – zaakcentował bp Milewski.

Przypomniał, że epitafia poświęcone proboszczom były ostatnim dziełem zmarłego niedawno proboszcza parafii ks. Tadeusza Nikicina.

Bp Mirosław Milewski podczas Mszy św. dokonał poświęcenia marmurowych epitafiów ks. Jakuba Lesnau i ks. Walentego Manelskiego. Udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii. Uroczystość przygotował ks. Grzegorz Ślesicki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę