Poświęcenie odnowionego Symbolicznego Grobu Strażaka w Goleszynie

Każdego roku 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele katolickim św. Floriana – patrona strażaków, Ochotnicza oraz Państwowa Straż Pożarna obchodzi swoje święto. W przeddzień święta - 3 maja br. w kościele parafialnym w Goleszynie odprawiona została Msza św. koncelebrowana w intencji strażaków, której przewodniczył ks. proboszcz Roman Godlewski.

Goleszyn.jpg

- Symboliczne Groby Strażackie mają do spełnienia swoją misję. Przede wszystkim mają jednoczyć strażaków, którzy troszczą się o ich powstanie lub sami je budują. Są wyraźnym świadectwem obecności strażaków na sierpeckiej ziemi od ponad stu lat. Chronią od zapomnienia zasługi, jakie włożyli zmarli strażacy w ratowanie życia i mienia mieszkańców powiatu oraz w życie poszczególnych straży. W końcu wzywają do zadumy i refleksji współczesnych strażaków oraz przechodniów, w myśl ewangelicznej zasady; nie samym chlebem żyje człowiek. Są też miejscem spotkań i modlitwy w dniu 4 maja i 1 listopada – powiedział w wygłoszonym kazaniu ks. kapelan Andrzej Zakrzewski.

Dopełnieniem uroczystych obchodów było poświęcenie Symbolicznego Grobu Strażaka, który w 2020 roku został poddany remontowi. Niestety, panująca pandemia spowodowała, iż poświęcenia odnowionego grobu dokonano dopiero w tym roku. Goleszyński Symboliczny Grób Strażaka istnieje już od 2003 roku. W dniu 13 czerwca 2003 r. poświęcił go ks. Andrzej Zakrzewski, który był inicjatorem jego powstania. Po 17 latach wymagał on jednak remontu, w który włączyły się wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Goleszyn. Inicjatorem remontu był druh Bogdan Rurkiewicz, a nad całością czuwał druh Zbigniew Węglarek.

W obchody strażackiej uroczystości włączyli się również mali samorządowcy, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „W hołdzie strażakom”. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Filant, a dwa pierwsze miejsca przyznano Antoniemu Guzowskiemu oraz Wojciechowi Szczepańskiemu. „Wszystkim strażakom, w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek oraz tym, co ponieśli śmierć - dzień ten został poświęcony” - Sam J.J. Edmondson.Edyta Gąsiorowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę