Poświęcenie odnowionych ołtarzy w Strzygach

Do tego, aby nie tłumić, nie gasić ognia wiary, ale wciąż zginać przed Bogiem kolana w modlitwie, wezwał ks. biskup Mirosław Milewski w parafii Strzygi. W czasie pobytu w parafii dokonał poświęcenia w kościele dwóch zabytkowych ołtarzy, które zostały odnowione. 

Strzygi, Parafia Pw. Św. Stanisława Biskupa I Męczennika

Bp Milewski w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Strzygach podziękował wiernym za świadectwo wiary. Jej znakiem jest nie tylko obecność na tej Mszy św., ale także to, w jaki sposób troszczą się o swój kościół parafialny i o swoją parafię. To, jak wygląda ich świątynia „wypływa z wiary, z głębokiego przekonania, że Bogu warto ofiarować to, co najcenniejsze i najpiękniejsze”.

Podziękował też za podjęte w parafii prace, za przywrócenie sakralnego blasku ołtarzom. Dzięki odnowieniu ołtarze znowu stały się piękne w swym religijnym wymiarze. To przed nimi wierni zginają kolana, zwierzają się Bogu: - Niech wasza modlitwa w tej świątyni, przed Najświętszym Sakramentem i przy odnowionych ołtarzach sprawi, że wasze serca będzie trawić ogień wiary, którego nie będziecie chcieli stłumić - życzył parafianom w Strzygach.

Biskup poprosił, aby wierni ze swoimi sprawami zwracali się też do swoich aniołów stróżów, duchowych opiekunów, którzy są zarazem blisko człowieka, jak i Boga. To nie są „bajkowe postaci dzieciństwa”, ale istoty duchowe, zanurzone w obecności Boga. Myślą, czują, mają rozum i wolę, podejmują decyzję i działają. Ich działanie w Strzygach widać na co dzień, skoro parafianie od wieków nieprzerwanie kierują swoje serca ku Bogu, modląc się w swoim zabytkowym kościele.

Bp Milewski poświęcił w kościele dwa odnowione ołtarze boczne. Unikatowa, XVIII-wieczna marmoryzacja ołtarzy bocznych odsłonięta została w wyniku prac rewitalizacyjnych, po zdjęciu sześciu warstw farb olejnych i akrylowych.

- Marmoryzacja polegała na pokryciu farbami drewna, z którego wykonano ołtarz, w taki sposób, żeby udawało marmur. Dzięki renowacji możemy podziwiać kunszt artystów sprzed 250 lat. To rzadkie zdobienie charakterystyczne dla stylu rokoko pokrywa wszystkie ołtarze, ambonę i chrzcielnicę naszej świątyni. Wartość wykonanych prac wyniosła 200.000 zł. Zostały one sfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz dzięki ofiarności parafian. Dokonana rewitalizacja wzmocni pozycję Strzyg na mapie dziedzictwa kulturowego Ziemi Dobrzyńskiej i całej Polski - przekazał ks. Jarosław Maciej Jastrzębski, proboszcz parafii Strzygi.

Dodał, że pierwotna, odsłonięta malatura (marmoryzacja) drewna utrzymana jest w kolorystyce niebieskawego i lazurowego laserunku, co podkreśla fantazyjność oraz awangardowość rozwiązań plastycznych. zastosowanych przez XVIII-wiecznych wykonawców ołtarza tzw. szkoły augsburskiej, której ślady znajduje się także w niedalekich Oborach i w Ratowie na Mazowszu. Aktualnie trwają prace restauracyjne nad głównym ołtarzem. W tym roku rozpoczęto drugi etap prac konserwatorskich (odnowienie tabernakulum z nastawą).

Podczas pobytu w parafii Strzygi (2 października br.) biskup pomocniczy diecezji płockiej udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży, a ponadto poświęcił nowy sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzygach - z okazji 110. rocznicy powstania jednostki.

***

We wczesnym średniowieczu w Strzygach istniał gród. To sugeruje, że wcześnie powstała w tej miejscowości parafia. Pierwsza wzmianka o istnieniu kościoła parafialnego pochodzi z 1431 r. i zachowana jest we fragmencie spisu poborowego dla powiatu rypińskiego. Istniejąca świątynia została gruntownie przebudowana w 1620 r. Wówczas dobudowano kaplicę i kruchtę od strony północnej, a także nadbudowano wieżę. Dalsze prace remontowe prowadzono w latach 1757 i 1908. W1773 r. zbudowano chór. Podczas II wojny światowej w latach 1939-1945 świątynia była zamknięta.

W 1959 r. rozbudowano kościół, powiększając o prezbiterium wzniesione według projektu Aleksandra i Ryszarda Pawłowskich. W 1961 r. J. Wawrzyński wykonał w świątyni polichromię. Spośród zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz główny późnobarokowy z elementami rokokowymi z ok. połowy XVIII w., chrzcielnica rokokowa z drugiej połowy XVIII w. i monstrancja rokokowa również z połowy XVIII w.

W sierpniu br. na murze otaczającym kościół parafialny w Strzygach powstał mural przedstawiający scenę homagium Prymasa Tysiąclecia po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Jego autorką jest Agnieszka Cieszewska.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę