Prezentacja książki dedykowanej ks. prof. Henrykowi Seweryniakowi – 2 czerwca 2022 r.

X Maraton Apologetyczny „Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka” – odbędzie się 2 czerwca 2022 r. (czwartek) w Auli Jana Pawła II w Uniwersytecie Kardynała Stefan Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Na zakończenie odbędzie się prezentacja książki dedykowanej płockiemu teologowi.

Apologetyka Seweryniaka

Program spotkania:
10:00 Słowo wstępne – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie

Sesja pierwsza
10:10 Metodologiczne podstawy teologii fundamentalnej ks. Henryka Seweryniaka – ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola (Uniwersytet Opolski)
10:40 Wiara czy wątpienie. Medytacje z „Medytacjami z Herbertem” – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski)
11:10 Universale concretum i jego wiarygodność. O chrystologii ks Henryka Seweryniaka – ks. dr Andrzej Persidok (Akademia Katolicka Warszawa)

Przerwa

Sesja druga
12:00 Między Płockiem a Rzymem, czyli o eklezjologii ks. Henryka Seweryniaka w kontekście wizji Kościoła papieża Franciszka – ks. prof. ucz. dr hab. Damian Wąsek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
12:30 Ecclesia ulepiona z tłumu Miasta. Socjologiczny obraz powstania Kościoła w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – o dr Andrzej Bielat OP
13:00 Apologia według ks. Henryka Seweryniaka – ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
13:30 Dyskusja podsumowująca i prezentacja książki dedykowanej ks. Henrykowi Seweryniakowi: „Hermeneutyka i apologia”. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka, ks. Przemysław Artemiuk (red.).

Wstęp na spotkanie otwarty.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę