Prezentacja książki o unikatowym Zespole klasztornym z XVIII wieku w Ratowie

W XVIII-wiecznym Zespole klasztornym w Ratowie 27 października br. odbyła się prezentacja publikacji naukowej o zabytku: - Ratowo, to centrum mazowieckiej spuścizny wielowiekowego kultu św. Antoniego - powiedział biskup płocki Piotr Libera, odnosząc się do treści książki pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą”.   

Ratowo

Zespół klasztorny w Ratowie koło Mławy, to jeden z najcenniejszych zabytków okresu rokoko w Polsce. Ponad 300 lat jego historii, a także wyjątkową architekturę, przeanalizowali naukowcy. W ten sposób powstała unikatowa publikacja pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą”, pod redakcją naukową dr. hab. Michała Wardzyńskiego.

W publikacji zostały zaprezentowane najważniejsze wątki historii zakonu bernardynów na Mazowszu i mazowieckiej kultury szlacheckiej w XVIII w. (budowa konwentu, jego konstrukcja, architektura, wyposażenie). Publikacja stanowi w dużej mierze zbiór referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Ratowie w 2019 r.

Książkę współtworzy dwanaście artykułów naukowych. Każdy z nich poświęcony jest innemu aspektowi fenomenu Ratowa. W monografii znalazł się na przykład opis jednego z najcenniejszych odkryć, jakim jest wykorzystanie przez twórców ratowskich rycin wzornikowych augsburskiego mistrza z I połowy XVIII w. Ignaza Carla Junca. Między innymi z tego powodu kompleks w Ratowie, to jeden z najciekawszych reprezentantów rokoka niemieckiego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ponadto w prezentowanej książce zostały zestawione prace restauratorskie wykonane w latach 2006-2014. Większość otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Samorządu Województwa Mazowieckiego. Prace te zostały wykonane dzięki ogromnemu zaangażowaniu Ewy Kozłowskiej-Głębowicz, prezes Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo i ks. kan. Bogdana Pawłowskiego, rektora Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie.

Biskup płocki Piotr Libera stwierdził, że prezentowana książka, to „wydawniczy rarytas”, opatrzona rzetelną dokumentacją źródłową i fotograficzną, pięknie wydana: - Zawiera ważne ustalenia, dotyczące fundacji bernardyńskich na północnym i zachodnim Mazowszu, roli zakonu w życiu miejscowej szlachty, architektury ratowskiej perły, warsztatowej proweniencji jej wystroju ołtarzowego, unikatowego prospektu organowego, rzeźb, malatury, zwłaszcza słynącego łaskami obrazu św. Antoniego i wotów z nim związanych, zestawu naczyń i szat liturgicznych - wymienił hierarcha. 

Dodał, że w ostatnich latach Ratowo na nowo wypiękniało, odzyskało „dawną krasę i klasę”, zaczęło znowu być ważnym miejscem na duchowej mapie Mazowsza, stało się „ostoją inicjatyw społecznych na współczesnym Zawkrzu”. Miejscem „wspaniale zbadanym i opisanym”.

Ratowo jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Polsce związanych z kultem św. Antoniego Padewskiego: - Pierwsza część tytułu publikacji „Miejsce, które ratuje” wydobywa duchowy wymiar Ratowa jako centrum mazowieckiej spuścizny wielowiekowego kultu św. Antoniego. Św. Jan Paweł II nazwał go człowiekiem ewangelicznym, podkreślając w liście napisanym 13 czerwca 1994 roku, że „św. Antoni nauczał, że należy uczynić Chrystusa i Ewangelię trwałym punktem odniesienia dla życia codziennego, dla prywatnych i publicznych decyzji moralnych” – zacytował Pasterz Kościoła płockiego.

W spotkaniu promującym monografię wziął udział także Konrad Wojnarowski, przewodniczący komisji promocji województwa mazowieckiego i współpracy zagranicznej w sejmiku mazowieckim. Zauważył on, że książka o Ratowie pozwoli odkryć historię Ratowa szerszemu gronu odbiorców: - Pamięć o historii i dbałość o zabytki, to nasz obowiązek. Cieszy, że są pasjonaci, którzy poświęcają im swoją działalność naukową – komentował przewodniczący.

Prelegenci omówili również wpływ obecności bernardynów w regionie na życie religijne i kulturę szlachty na Mazowszu: - Ratowo, to niekwestionowany biały kruk na mapie mazowieckich zabytków sakralnych z okresu rokoko, które wyróżnia jednorodność stylistyczna i artystyczna, niezmącona stylami kolejnych epok. Cieszy nas, że samorząd Mazowsza docenia te walory i wspiera nas w wysiłkach o jego zachowanie - podziękował ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor sanktuarium w Ratowie.

Dr hab. Michał Wardzyński z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy publikacji relacjonował, że autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści, dobrani spośród historyków i historyków sztuki zajmujących się nie tylko Mazowszem jako regionem kulturowym i artystycznym, ale przede wszystkim daną dziedziną studiów. Reprezentują środowiska naukowe Warszawy, Torunia, Fromborka, Kielc, Krakowa, Łodzi i Płocka.

Wydanie publikacji pt. „Miejsce, które ratuje. Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą” zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW 2014-2020. Wartość dofinansowania to 46.000 (89 proc. wartości projektu).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę