Sanktuarium w Ratowie jest członkiem Zespołu „Solidarni z Ukrainą”

Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, Gmina Radzanów oraz Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo i Krechowiacy, mające swe siedziby w Ratowie, podjęły decyzję o nawiązaniu ścisłej współpracy, której celem jest opracowanie koncepcji oraz realizacja idei wielopłaszczyznowej pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Ratowo 2

W ramach stałej współpracy powstał Zespół o nazwie „Solidarni z Ukrainą”, w skład którego weszli przedstawiciele urzędu gminy, sanktuarium oraz stowarzyszeń. Pracami Zespołu będzie kierował wójt gminy Radzanów – pan Przemysław Pakuszewski, a wiceprzewodniczącym wybrany został rektor sanktuarium – ks. kan. Bogdan Pawłowski. 

Zadaniem zespołu jest zdefiniowanie różnych obszarów, na których może być realizowana pomoc dla obywateli Ukrainy, organizacja tej pomocy oraz nawiązywanie i koordynowanie współpracy z innymi instytucjami oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi, pragnącymi włączyć się w te działania. 

- W trwającym właśnie Roku Rodziny „Amoris laetitia” Pan Bóg postawił przed nami nowe wyzwanie, którym jest podzielenie się chlebem z bliźnimi z Ukrainy, Mottem przyświecającym pracom zespołu są słowa proroka Syracha „Piec poddaje próbie naczynia garncarza”. Pragniemy w chwili próby okazać się naczyniami, poprzez które wypełni się wola Boża, oddając swój czas, talenty, a także umiejętność współdziałania na rzecz wspólnych wartości.  – podkreśla pomysłodawca ks. kan. Bogdan Pawłowski. 

Jednym z pierwszych przejawów działania zespołu jest włączenie się sanktuarium oraz stowarzyszeń w zbiórkę rzeczową zainicjowaną przez gminę Radzanów oraz prowadzenie dalszych zbiórek. Na inauguracyjnym posiedzeniu, które odbyło się w niedzielę 27 lutego br. zespół zdefiniował ponadto różne obszary współpracy oraz płaszczyzny, na których powinna skupić się pomoc kierowana do uchodźców, tak, aby zadbać nie tylko o sferę materialną ich potrzeb ale także duchową, psychologiczną, edukacyjną, społeczną. 

Tylko bowiem holistyczne podejście do kwestii pomocy dla przybywających a także okazywanie im subtelnie wyrażanego szacunku i braterskiej solidarności może przyczynić się do podejmowania przez nich prób uporania się traumą i poczuciem odarcia z ludzkiej godności, których doświadczyli podczas nagłej ucieczki z Ojczyzny. 

Prace zespołu w formie stacjonarnej i zdalnej będą odbywały się regularnie, kolejne posiedzenie zaplanowano na najbliższą środę. 

Sanktuarium Diecezjalne
im. św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę