Seminaryjne uroczystości ku czci Akwinaty

28 stycznia w Kościele wspominamy postać św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. Żyjący w XIII wieku dominikanin miał ogromny wpływ na rozwój filozofii i teologii, dlatego w sposób szczególny towarzyszy klerykom w ich formacji intelektualnej. Z tej okazji w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku uroczyście obchodzono liturgiczne wspomnienie Akwinaty.

Uroczysto_ci_tomaszowe.jpg

Rano profesorowie i alumni zgromadzili się na Mszy św. pod przewodnictwem rektora WSD Marka Jarosza. W homilii Ksiądz Rektor zachęcał do postrzegania św. Tomasza nie tylko z perspektywy naukowej, ale także jako człowieka ogromnej wiary.

Druga część obchodów miała miejsce po południu w seminaryjnej Sali Biskupów. W czasie uroczystej akademii wykład okolicznościowy pt. "Dlaczego Chrystus nie napisał książki" wygłosił ks. dr Paweł Rochman, wicerektor WSD w Toruniu. W swoim wystąpieniu Gość płockiego Seminarium przedstawił argumentację i punkt widzenia Akwinaty.

Św. Tomasz urodził się około 1225 roku w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów Fosssanova pod Terraciną 7 marca 1274 roku. W 1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy.


kl. Paweł Zdziarski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę