Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin w Porszewicach

W dniach 21-22 maja 2019 r. w Porszewicach koło Łodzi odbyło spotkanie się członków Rady ds. Rodziny KEP, diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego. Diecezję płocką reprezentował Witold Wybult, pracownik Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej i diecezjalny doradca życia rodzinnego.

Porszewice.jpg

Spotkanie rozpoczął ks. bp Wiesław Śmigiel przewodniczący Komisji ds. Rodziny KEP. W swoim wystąpieniu poinformował zebranych, że na poziomie kraju trwają prace związane z tworzeniem nowego Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Ksiądz Biskup zachęcał do modlitwy w tej intencji, a także prosił o modlitwę w intencji Kościoła i obrony życia.

Następnie zostały wygłoszone dwa wykłady. Pierwszy ks. dr. Przemysława Drąga pt. „Towarzyszenie małżeństwom na różnych etapach życia małżeńskiego” i drugi „Syndrom złamanego serca jako skutek przedwczesnej inicjacji seksualnej” Wiesława Gajewskiego z Fundacji Czystego Serca. Odbyła się też praca w grupach, gdzie zastanawiano się nad treścią nowego Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin.

Drugi dzień obrad niemalże w  całości poświęcony był praktycznym wskazówkom dotyczącym właściwej ochrony danych osobowych w diecezjalnych poradniach specjalistycznych i rodzinnych.

Spotkanie było też okazją do tego, aby dzielić się doświadczeniami zdobytymi w poszczególnych diecezjach na płaszczyźnie szeroko pojętego duszpasterstwa rodzin.  Spotkanie to wpisuje się w roczny kalendarz formacji na poziomie krajowym, osób odpowiedzialnych za pracę duszpasterską z rodzinami i dla rodzin.

Witold Wybult

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę