Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (1) (2)

W Płocku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, który jest gremium doradczym w sprawach ochrony dzieci i młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym. Zespół przeanalizował wszystkie zgłoszenia nadużyć seksualnych, jakie pojawiły się w diecezji od jej objęcia przez ks. biskupa Piotra Liberę.

05-img_8683.jpg

Członkowie Zespołu analizowali stosowane procedury w wyjaśnianiu nadużyć, szczególnie obowiązek zgłaszania przestępstw do prokuratury. Poza tym analizowano typologię sprawców pod kątem socjologicznym i psychologicznym. Eksperci zastanawiali się, czy istnieją w tym zakresie wspólne cechy i „czy da się stworzyć typowy profil duchownego, który jest sprawcą przestępstwa wykorzystania seksualnego osób małoletnich”.

Zespół zbadał też konteksty, w których dokonano przestępstw wobec małoletnich oraz kategorie opisujące osoby pokrzywdzone od strony socjologicznej. Stwierdzono, że zbieranie danych informacji o przestępstwach popełnionych przez niektórych duchownych w diecezji płockiej pozwala spojrzeć na to zjawisko szerzej, a nie tylko przez pryzmat pojedynczych przypadków.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę