Stowarzyszenie Aktywny Senior pomaga w walce z powodzią

Działające w Płocku i diecezji Stowarzyszenie Aktywny Senior dostarcza obiady dla osób ewakuowanych oraz służb zaangażowanych w ochronę miasta i okolic przed ewentualną powodzią. W ramach akcji pod nazwą „Od Babci Krysi dla powodzian” dowozi je do miejsc, gdzie oni przebywają.

Pomoc-52325-.jpg

Od pierwszych dni walki z powodziowym zagrożeniem Stowarzyszenie Aktywny Senior włączyło się w niesienie pomocy osobom i rodzinom dotkniętym skutkami podtopień w rejonie Płocka. Dla mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów, których posesje zostały częściowo już podtopione przez występującą z brzegów Wisłę, a oni sami ewakuowani są do Bursy Miejskiej - dostarcza codziennie ciepłe posiłki przygotowywane w restauracji „Gary Babci Krysi”.

- Akcja pomocowa jest naturalnym odruchem serca w dramatycznej sytuacji osób, które walczą z żywiołem. Dla organizacji niosącej na co dzień pomoc seniorom istotne jest to, że wśród dotkniętych tą trudną sytuacją osób jest ich wielu – mówi informuje Rafał Chmielewski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS.

Członkowie i pracownicy stowarzyszenia nie zapominają także o osobach, które od kilku dni, przez całą dobę pracują przy zabezpieczaniu brzegów Wisły, wałów i ratowaniu budynków znajdujących się na linii występującej z brzegów wody: strażakach, żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej, mieszkańcach Płocka, którzy również włączyli się w pomaganie. Dla nich też przygotowuje ciepłe obiady z restauracji „Gary Babci Krysi”.

Pracownicy gotują i dowożą obiady na miejsce, gdzie znajdują się akurat ekipy pracujące przy zabezpieczeniach brzegów i posesji, dróg i innych obiektów: do ekip pracujących przy molo w Płocku i przy ulicy Gmury, do jednostki przy ulicy Popłacińskiej. Stowarzyszenie współpracuje ze sztabem kryzysowym, aby wiedzieć, gdzie i ile obiadów dostarczyć. Codziennie jest gotowe na przekazanie 100 obiadów dla osób dotkniętych skutkami powodzi i służb zaangażowanych w walkę z powodzią.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę