Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z grantem na organizację zajęć dla seniorów

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej otrzymało grant od Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka na realizację zadania pod nazwą Klub Seniora „Szansa”. Partnerem tego projektu jest Fundacja „Cokolwiek uczyniliście”, która współfinansuje realizację przedsięwzięcia. Wsparcia umożliwiającego realizację zadania udzieli również parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku poprzez bezpłatne użyczenie pomieszczeń na funkcjonowanie klubu.

6D9BA12C 33AB 408A A3C3 CAB0D671997C

To już trzecia edycja i szósty rok funkcjonowania Klubu Seniora „Szansa”, w którym raz lub dwa razy w tygodniu spotykają się seniorzy z Płocka. W tej edycji projektu zaplanowano również zajęcia międzypokoleniowe, podczas których dzieci lub młodzież będą spotykać się z seniorami na wspólnych spotkaniach.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie izolacji, marginalizacji i problemom ekonomicznym osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy warunków i jakości ich życia.

- Projekt Klub Seniora „Szansa” skierowany jest do 25 seniorów zamieszkujących Osiedle Łukasiewicza i wszystkich mieszkańców Płocka, chcących aktywnie i twórczo spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze. Dodatkowo do projektu włączymy w tym roku również przynajmniej 35 dzieci i młodzieży w ramach działań międzypokoleniowych. Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach klubu zachęcamy do kontaktu” - informuje koordynator projektu dr Witold Wybult.

Podczas realizacji projektu zaplanowano m.in. 55 spotkań w klubie seniora, 45 spotkań z elementami gimnastyki, 3 wyjścia do kina, 1 wyjście do muzeum, 1 wyjście do teatru (spektakl plus spotkanie z aktorem), 2 spotkania z zaproszonym gościem, 1 wykład oraz 5 spotkań mających charakter zajęć międzypokoleniowych.

Projekt ten jest współfinansowany przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka, która zorganizowała konkurs finansowany z darowizn Fundatorów: PKN ORLEN S.A., BasellOrlen Polyolefins Sp. z o. o. oraz grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

dr Witold Wybult
koordynator projektu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę