Święto Miłosierdzia Bożego w Domu Księży Emerytów

W Święto Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2020 r., ks. biskup Roman Marcinkowski przewodniczył Mszy św. w kaplicy Domu Księży Emerytów w Płocku. W tym roku w kwietniu przypada 25. rocznica ogłoszenia Święta Miłosierdzia Bożego dla Polski i 20. rocznica ogłoszenia tego święta dla całego świata. Ponadto 13 kwietnia minęło 35 lat od przyjęcia przez ks. biskupa seniora sakry biskupiej.

Księża mieszkający w Domu Księży Emerytów modlili się w intencji dostojnego Jubilata, a także mieli okazję złożyć ks. biskupowi Romanowi Marcinkowskiemu okolicznościowe życzenia.

W homilii ksiądz biskup przypomniał dzień kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej i ogłoszenia II niedzieli wielkanocnej - Świętem Miłosierdzia Bożego dla całego świata. Wspomniał osobę Jana Pawła II, papieża Miłosierdzia, liczny udział Polaków, w tym swój, w koncelebrze jako przedstawiciela diecezji, na terenie której pracowała i miała pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego s. Faustyna.

Hierarcha podkreślił, że to właśnie w Płocku po raz pierwszy Jezus zażądał, by II niedziela Wielkiej Nocy stała się Świętem Bożego Miłosierdzia. Nawiązując do Ewangelii dnia zwrócił uwagę na pozdrowienie Jezusa „Pokój wam”. Zaznaczył, że chodzi głównie o dar wewnętrznego pokoju, który powinien na stałe zagościć w sercach ludzi.

Ks. biskup Roman Marcinkowski zostawił księżom emerytom przesłanie, którego autorem jest Franciszek Pieczka. Liczący sobie 92 lata znany aktor w rozmowie z dziennikarzem nawiązał do przypadku wyzdrowienia zakażonej koronawirusem 103. letniej Włoszki i powiedział, że przed nim jeszcze 11 lat. Doczekania 103 lat życia życzył biskup senior wszystkim księżom obecnym na Mszy św. w kaplicy Domu Księży Emerytów.

Informacja własna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę