Święto patronalne Domu Leonianum w Sikorzu

O tym, że Bóg błogosławi ludziom niosącym na swych barkach krzyż, powiedział ks. biskup Piotr Libera w Domu Leonianum w Sikorzu koło Płocka, w święto patronalne (9 października br.). Patronem domu, w którym obecnie mieszka 71 seniorów, jest bł. bp Leon Wetmański, męczennik II wojny światowej.

Leonianum 2

Biskup płocki Piotr Libera w homilii odwołał się do słów z Ewangelii św. Łukasza: „Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je” (11, 28). Zaznaczył, że wielu starszych ludzi nie ma blisko siebie kogoś, kto by ich cierpliwie wysłuchał, bez patrzenia na zegarek, bez pośpiechu i przerywania w połowie zdania. A przecież słuchanie to „pierwsze lekarstwo dla każdego człowieka”.

Kaznodzieja stwierdził, że w Domu Leonianum „lekarstwo cierpliwego słuchania jest szczodrze aplikowane seniorom”. Błogosławieni ci, którzy słuchają, choć to czasami dużo kosztuje. Gdy ktoś słuchać nie chce, trzeba powtórzyć pewne rzeczy, ale z większą miłością.

Bp Libera zaznaczył, że kapłan, który odczytał słowa Ewangelii podczas Mszy św. ucałował świętą księgę, „bo kiedy się słucha słowa Bożego, to trzeba to również czynić z miłością”. Tak właśnie postępuje dobry Bóg z ludźmi.

- Jego Święty Duch jest jakby przy moim i twoim uchu, przy moim i twoim sercu, i szepcze niewymowne prawdy Boże, daje natchnienia, podpowiada, aby ofiarować swoje cierpienia, aby mieć zawsze życzliwą i cierpliwą odpowiedź dla drugiego – głosił hierarcha.

Biskup przypomniał, że mija 80 lat od męczeńskiej śmierci patrona Domu Leonianum - bł. bp. Leona Wetmańskiego. Podobno lubił on modlić się w ciemnej i cichej katedrze w Płocku. W jednej z konferencji na temat miłosierdzia radził, aby „utwierdzać się mocno w słowie Chrystusa przez śpiewanie psalmów”. Uczył, że w psalmach chodzi o miłosierdzie Boże. Gdy słucha się słowo Bożego, Bóg „odpowie swoim miłosierdziem i duchową radością, która niesie nadzieję”.

Zwrócił się też do podopiecznych domu, aby gdy ich coś boli albo ogarnie jakiś żal, powtarzali słowa „Mów, Panie, bo sługa twój słucha”, a wtedy Pan do ich krzyża doda błogosławieństwo.

W święcie patronalnym Domu Leonianum uczestniczyli pensjonariusze, ich rodziny, opiekunowie i pracownicy oraz klerycy płockiego seminarium. Po Mszy św. mieli czas na rozmowę, integrację i słodki poczęstunek.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę