Trwają Dni św. Antoniego w Ratowie

Suma odpustowa była centralnym puntem Dni Św. Antoniego, obchodzonych w Sanktuarium Diecezjalnym pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie, drugich – w reżimie sanitarnym. Zadumie modlitewnej towarzyszyły podziękowania za odwrót pandemii i prośby o jej ustanie.

News Default Image

Uroczystości zostały zainaugurowane 12 czerwca uroczystymi nieszporami, które tradycyjnie zakończył liturgiczny obrzęd poświęcenia lilii – symbolu św. Antoniego, przypominających, że jednym z najważniejszych aspektów nauczania świętego była walka z pokusami i dbałość o czystość myśli, słów i czynów, które powinny prowadzić do Boga a nie być wymierzone przeciw drugiemu człowiekowi.

W dniu 13 czerwca wczesnym rankiem odśpiewano godzinki  ku czci Najświętszej Maryi Panny, o godzinach 9.00 i 10.00, zostały odprawione msze święte. Uroczystej sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Linke, wykładowca biblistyki na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Ksiądz profesor w homilii przywołał życiorys świętego Antoniego, który pomimo że był gruntownie wykształcony, potrafił dotrzeć dzięki przystępności języka do każdego słuchacza.

- Pokora jego serca sprawiła, że początkowo milczał, jednak kiedy przyszedł czas, żeby ukazać światu swój dar wymowy, wykorzystał go w dobrym celu, by służyć ludziom a nie po to, by chełpić się swym talentem. My również powinniśmy starać się żyć w taki sposób, by dostrzegać na swej drodze przede wszystkim drugiego człowieka a nie zaspakajać swą miłość własną – podkreślił kaznodzieja.

W uroczystościach odpustowych uczestniczyli m.in. pielgrzymi z diecezji płockiej, diecezji warszawskiej a także ułani z Fundacji 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich z powiatu mławskiego, Wrocławia i Krakowa.

- Uroczystym zakończeniem Dni św. Antoniego będą 20 czerwca XI Ratowskie Spotkania Patriotyczne wraz z potyczką kawaleryjską z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Już dziś przybyli do nas spadkobiercy tradycji obrońców Ojczyzny z 4. Pułku Ułanów, których męstwo ocaliło mieszkańców północnego Mazowsza przed rzezią. Podziękujmy swą obecnością symbolicznie bohaterom, których poświęcenie nie powinno być zapomniane – zapraszał rektor Sanktuarium, ks. kan. Bogdan Pawłowski.

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę