Tytuł „Tłuchowianina Roku 2022” dla ks. Andrzeja Zakrzewskiego

Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski, emerytowany proboszcz parafii Tłuchowo, został uhonorowany tytułem „Tłuchowianina Roku 2022”, przyznawanym przez lokalną społeczność: - Wiele rzeczy mogłem zrealizować dzięki wielkiemu zaangażowaniu parafian i mieszkańców gminy – podkreślił były proboszcz, diecezjalny kapelan Straży Pożarnych, autor publikacji historycznych.  

Andrzej Zakrzewski

Tytuł „Tłuchowianina Roku” po raz pierwszy został przyznany w roku 2004, z inicjatywy obecnego laureata. Ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski został wówczas proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie i postanowił w gronie parafian i mieszkańców gminy każdego roku wyróżniać osoby, które bezinteresownie działają dla innych ludzi. Równocześnie przyznawano też „Srebrne Pióro” osobie, która w mediach promuje parafię i gminę.

W tym roku kapituła wyróżnienia, której przewodniczy wójt gminy Krzysztof Dąbkowski uznała, że na tytuł „Tłuchowianina Roku 2022” zasłużył ksiądz, który przed laty zainicjował przyznawanie tych wyróżnień. W uzasadnieniu napisano, że ks. Andrzej Zakrzewski „angażował parafian do współpracy, zacieśniając w ten sposób więzi między różnymi grupami ludzi, dowartościowując ich”.

Urszula Brożek, sekretarz  kapituły przyznającej tytuł „Tłuchowianina Roku 2022” podczas wręczenia statuetki  odczytała protokół  z  posiedzenia tejże kapituły: „W głosowaniu tajnym, przy stuprocentowym poparciu członków Kapituły – tytuł «Tłuchowianina Roku» przyznany został osobie, która przez 18 lat była mieszkańcem naszej gminy – człowiekowi o wielorakich zainteresowaniach i pasjach, charyzmatycznemu pomysłodawcy wielu inicjatyw duszpasterskich i społecznych, który bardzo zżył się z mieszkańcami i pozostawił po sobie wiele trwałych śladów swojej działalności”. 

- Byłem zaskoczony, ponieważ sam to wyróżnienie przed laty wymyśliłem – przyznał ks. Andrzej Zakrzewski. – Zauważyłem wtedy, że w parafii, wśród wiernych i lokalnej społeczności jest wiele osób, które angażują się na rzecz innych, bezinteresownie działają społecznie, a więc zasługują na taki tytuł. Nie sądziłem, że po latach sam znajdę się w tym gronie - powiedział duszpasterz, który przyjął symboliczną statuetkę św. Floriana, obok którego stoi pióro, symbol osoby, która jest znana z twórczości pisarskiej.  

Warto podkreślić, że ks. Andrzej Zakrzewski od lat jest diecezjalnym kapelanem Straży Pożarnych. Odkrył to środowisko będąc jeszcze proboszczem w Goleszynie (w latach 1987-2004). Powiedział, że postrzega strażaków jako „najbardziej otwarte i autentyczne środowisko”. Jako jego duszpasterz od dawna inicjuje tzw. zaduszki, a także wielkopostne i adwentowe dni skupienia dla strażaków, w różnych miejscach diecezji, najczęściej tam, gdzie proboszczowie stworzyli dobry grunt dla formacji religijnej tej grupy społecznej i zawodowej. Spotkania te noszą nazwę Zamyśleń Strażackich.

Ks. Andrzej Aleksander Zakrzewski (ur. 1951) był m.in. proboszczem parafii Goleszyn (1987-2004) i parafii Tłuchowo (2004-2022), dziekanem dekanatu tłuchowskiego (od 2004), członkiem Diecezjalnych Rad: Ekonomicznej, Duszpasterskiej, Wydawniczej. Od roku 2002 pełnił funkcję kapelana Straży Pożarnych w różnych strukturach samorządowych, jest nadal diecezjalnym kapelanem Straży Pożarnych w diecezji płockiej. Aktualnie ks. Zakrzewski  jest pracownikiem Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku.  

W parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie kapłan ten, poza duszpasterską pracą na rzecz dobra duchowego wiernych, a także dbając o dobro materialne parafii i kościoła m.in. zainicjował wydawanie „Tłuchowskich Zeszytów Historyczno-Społecznych” (ukazało się 17 numerów, dokumentują życie i historię parafii i gminy, redaktor naczelną jest mgr Edyta Gąsiorowska), wydawanie biuletynu parafialnego „Apostoł”, przyznawanie tytułu „Tłuchowianina Roku” oraz „Srebrnego Pióra”.

Ks. Zakrzewski ponadto był pomysłodawcą Przeglądu Piosenki Religijnej i Patriotycznej, Biegu o Puchar św. Floriana, Ligi św. Stanisława Kostki (w piłce nożnej), Turnieju Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego, Mistrzostw Parafii oraz Ministrantów w Tenisie Stołowym czy Konkursu Kronik Strażackich.  

Dzięki ks. Zakrzewskiemu powstały pamiątkowe tablice m.in. ku czci tłuchowskich uczestników Postania Styczniowego, jej byłych proboszczów ks. Wincentego Borkowskiego i Stanisława Nowakowskiego, a także figura św. Floriana przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłuchowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę