Uchwała XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej w sprawie troski o sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II

1. Uczestnicy XXXIV Walnego Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej wyrażają wdzięczność Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, który podczas czwartej wizyty w Polsce 7 czerwca 1991 roku odwiedził także Płock, pobłogosławił sztandar Stowarzyszenia i zauważył jego działalność, wyrażającą się w trosce o małżeństwo i rodzinę w myśl planu Stwórcy, poprzez pogłębianie kultury chrześcijańskiej, ochronę integralności życia ludzkiego oraz niesienie rodzinom wszechstronnej pomocy. Powtórzone przez Papieża Polaka milenijne hasło „Rodzina Bogiem silna” do dzisiaj jest busolą działań i nieustanną zachętą dążenia do świętości wszystkich członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

2. Łączymy się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, szczególnie w naszej Ojczyźnie, którzy w sposób wyważony, rozsądny i dojrzały oceniają życie, działalność kapłańską, biskupią i kardynalską oraz blisko 27-letni pontyfikat Karola Wojtyły, który pozostając czynnym intelektualistą, poprzez nierzadko pionierskie działania duszpasterskie i cierpliwą dyplomację zmieniał oblicze wiary katolickiej oraz wpływał na kształtowanie się demokratycznego i pokojowego ładu na świecie, a zwłaszcza w Europie, podzielonej „żelazną kurtyną”. Jak bardzo wielu Polaków jesteśmy przekonani, że pomniki, place, ulice i inne pamiątki życia i działalności św. Jana Pawła II są ważnym elementem dziedzictwa historycznego i narodowego, dlatego winny być szanowane jak wszystkie inne świadectwa materialnej i osobowej historii Rzeczypospolitej. Dlatego nie depczmy świętości ołtarzy, choć mamy sami doskonalsze wznieść (por. Adam Asnyk, Do młodych).

3. Zapraszamy wszystkich naszych rodaków do uczciwej i rzeczowej debaty nad dziedzictwem myśli św. Jana Pawła II, które zostało docenione przez ludzi na wszystkich kontynentach, nie tylko tam, gdzie stanęła noga niestrudzonego Papieża Pielgrzyma. We wnikliwy sposób analizował on skutki systemów totalitarnych XX wieku, skutecznie przekonując polityków, ludzi kultury i sztuki oraz wszystkich, którzy chcieli go słuchać, jak ważną rolę odgrywa traktowanie każdej osoby z należną jej godnością, by w ten sposób budować autentyczny humanizm, odwołujący się do fundamentów filozofii greckiej, prawa rzymskiego i wiary chrześcijańskiej. Papieskie nauczanie filozoficzno-teologiczne, a także prawo kościelne, które reformował, zapoczątkowały w Kościele proces nowego rozumienia sprawiedliwości i odpowiedzialności za nadużycia seksualne osób duchownych i świeckich, troskę o ofiary i osoby zgorszone takim postępowaniem, co jest konsekwentnie kontynuowane przez kolejnych Następców św. Piotra.

4. Z całą odpowiedzialnością zwracamy się z apelem do wszystkich Polaków, by osoby i dziedzictwa św. Jana Pawła II nie czynić przedmiotem wojny politycznej i religijnej. W naszych czasach mamy obowiązek moralny pokazania młodemu pokoleniu Polaków, na czym polegają: prawdziwa demokracja, debata społeczna oraz godziwy model relacji państwa i Kościoła. Przypominając o szacunku do ludzi każdej religii oraz inaczej postrzegających świat, Papież Polak wiele razy powtarzał i prosił, by demokrację opierać na właściwych wartościach: „Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej. (…) Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” (Centesimus annus, 46). Będąc rodakami Karola Wojtyły na oczach świata zdajemy w tych dniach egzamin nie tylko z wiary, ale i z dojrzałej i sprawiedliwej oceny trudnych dziejów naszej Ojczyzny, szczególnie po II wojnie światowej.

5. Jako członkowie katolickiego stowarzyszenia wyrażamy pewność w ostateczny charakter orzeczeń kanonizacyjnych Kościoła katolickiego oraz przekonanie, że świętymi zostają ci, którzy w swoim życiu w sposób heroiczny, na miarę swoich czasów i możliwości, praktykowali cnoty chrześcijańskie, ale także w ciągu swego życia umieli powstawać i nawracać się do Boga. Nie mamy wątpliwości co do prawdziwości zmysłu wiary milionów ludzi na ziemi, którzy w papieżu Janie Pawle II widzieli taką drogę do świętości, mimo zwyczajnych upadków i błędów, do których sam wiele razy się publicznie przyznawał. Jednocześnie liczymy na rzetelną i uczciwą analizę źródeł historycznych, zarówno państwowych, jak i kościelnych, prowadzoną przez kompetentnych specjalistów, którzy pozwolą nam oraz kolejnym pokoleniom w sposób sprawiedliwy ocenić decyzje, okoliczności i kontekst historyczny działań Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II.

6. Słowami Czesława Miłosza wyrażamy nadzieję na braterski dialog i konstruktywną troskę o sprawiedliwą pamięć o św. Janie Pawle II: „Jesteś z nami, i odtąd zawsze będziesz z nami. / Kiedy odezwą się moce chaosu, / A posiadacze prawdy zamkną się w kościołach, / I jedynie wątpiący pozostaną wierni, / Twój portret w naszych domach co dzień nam przypomni, / Co może jeden człowiek, i jak działa świętość” (Oda na osiemdziesiąte urodziny Jana Pawła II).

Płock, dnia 11 marca 2023 roku

Delegaci zebrani na XXXIV Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Witold Jacek Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

ks. Wojciech Kućko
Asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę