Ukazały się Oświadczenia Rady Społecznej przy Biskupie Płockim z lat 2008-2021

Nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego ukazały się Oświadczenia Rady Społecznej przy Biskupie Płockim z lat 2008-2021. Powołana w roku 2007 Rada zajmuje się najważniejszymi wydarzeniami społecznymi, a wydana publikacja jest dowodem na jej zaangażowanie w sprawy, którymi żyje Kościół i świat.

Okladka OSWIADCZENIA Rady Spolecznej Przy Biskupie Plockim 1

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze została powołana 14 listopada 2007 roku, niemal u początków jego posługi pasterskiej w Diecezji Płockiej. Decyzja ta została powołana ze świadomością, że w Kościele Płockim potrzebne jest gremium doradcze, które będzie chciało podjąć współodpowiedzialność za życie Kościoła lokalnego oraz kształtowanie życia społecznego.

W skład Rady wchodzą osoby z różnych środowisk naukowych i zawodowych. Stała się ona forum szczerego dialogu, umożliwiającym nawiązanie kontaktu i wymianę poglądów. Podczas cyklicznych posiedzeń Rada wypracowywała opinie na temat ważnych, aktualnych wydarzeń, takich jak poszanowanie godności osoby ludzkiej, prawa człowieka, małżeństwo i rodzina, życie gospodarcze, życie polityczne, kultura.

„Dokumenty, które rodziły się w czasie cyklicznych spotkań Rady, były efektem dyskusji, a czasami też sporów. Są one głosem katolików w danym momencie dziejów Kościoła, diecezjalnego i powszechnego. Stanowią odpowiedź na wyzwania, jakie pojawiły się w określonym momencie historii. Są «znakiem czasu», w którym żyjemy i którego doświadczamy” – napisał we wstępie publikacji ks. biskup Piotr Libera.

W latach 2008-2021 Rada wydała oświadczenia dotyczące m.in. prześladowań chrześcijan (2008), trudnej sytuacji polskiej wsi (2009), przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2010), rozdziału Kościoła od państwa (2011), chrześcijańskiego obchodzenia świąt Bożego Narodzenia (2010), wychowawczej roli środków społecznego przekazu (2011), Konwencji Rady Europy na temat przemocy wobec kobiet (2012), stosunku do uchodźców (2015), religijnego i społecznego wymiaru Światowych Dni Młodzieży w Polsce (2016), troski o ochronę środowiska naturalnego (2017), sekularyzacji młodych Polaków (2018), problematyki fake newsów i mowy nienawiści (2018), 15-lecia obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej (2019) czy sytuacji Kościoła Płockiego w czasie pandemii (2021).

Wydane oświadczenia były publikowane i komentowane przez środki społecznego przekazu. Mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych dyskusji i badań. Wiele poruszonych w nich problemów pozostaje wciąż aktualna.

W książce znalazł się także Dekret Biskupa Płockiego, powołujący Radę Społeczną (z 14 listopada 2007 roku) i krótkie biogramy obecnych oraz byłych przewodniczących i członków Rady.

Publikacja została dedykowana śp. ks. prof. Ireneuszowi Mroczkowskiemu, przewodniczącemu Rady. Ten wybitny płocki teolog, zmarły 17 sierpnia 2020 roku, był otwarty na współpracę z osobami świeckimi i owocnie pełnił powierzoną mu funkcję.

Publikacja „Rada Społeczna przy Biskupie Płockim. Oświadczenia 2008-2021” jest dostępna w Płockim Instytucie Wydawniczym (księgarnia, internet).