VI Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego

Ks. Wincenty Borkowski, proboszcz parafii Tłuchowo w latach 1903-1935, zapisał się na kartach historii jako organizator straży pożarnej, inicjator założenia w 1929 roku agencji pocztowej oraz spółdzielczej kasy zapomogowej – Kasy Stefczyka, członek Sejmiku Powiatowego w Lipnie. Jego to właśnie imieniem nazwano rozgrywane w parafii Tłuchowo zawody szachowe, których inicjatorem jest proboszcz ks. Andrzej Zakrzewski.

W sali sportowej, przy współudziale organizacyjnym Uczniowskiego Klubu Sportowego „TOP”, działającego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte, odbył się VI Tłuchowski Memoriał Szachowy im. ks. Wincentego Borkowskiego. Gra toczyła się systemem szwajcarskim, w 5 rundach z ustalonym tempem 20 minut na ruchy zawodnika w partii. Zwycięstwo, remis i porażka skutkowały odpowiednio 1, 0,5 lub 0 punktami.

Po niemal 3 godzinach zaciętej walki  wyłoniono najlepszych. Tryumfatorem VI Tłuchowskiego Memoriału Szachowego im. ks. Wincentego Borkowskiego został debiutujący w rozgrywkach mieszkaniec Płocka Wiktor Dutkiewicz, który pokonał ubiegłorocznego triumfatora Marka Zabosta. Najniższy stopień podium przypadł w udziale Hubertowi Blonkowskiemu.  Najlepsi szachiści zostali nagrodzeni przez ks. Andrzeja Zakrzewskiego pucharami oraz medalami. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe publikacje książkowe.

Spotkanie upamiętniające wielkiego społecznika parafii ks. Wincentego Borkowskiego było dowodem na to, że gra w szachy potrafi dostarczyć wielu pozytywnych  emocji i wrażeń.

Edyta Gąsiorowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę