W Białej powstała chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

W parafii pw. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka 1 grudnia br. powstała nowa chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej. Tworzy ją siedmiu mężczyzn: - W dobie kryzysu męskości i ojcostwa będą dawali oni świadectwo życia zgodnego z Ewangelią – powiedział z okazji uroczystości ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii.

Rycerze_biala_1.jpg

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, a koncelebrował ks. dr Tomasz Brzeziński, kapelan zakonu. W czasie Mszy św. do zakonu włączono siedmiu mężczyzn: trzech z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej, trzech z Gostynina i jednego z Płocka. Tworzą oni w diecezji płockiej nową chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II im. św. Jadwigi Śląskiej w Białej.

W czasie uroczystości odczytano dekret erygujący chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II przy parafii Biała. Każdy z nowych rycerzy otrzymał płaszcz zakonny (mantulę) oraz pektorał i złożył ślubowanie. Mężczyźni otrzymali też różaniec – „miecz na dzisiejsze czasy”. Przekazano im także flagę narodową.

Fotorelacja Gość Płocki

foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

- W dobie kryzysu męskości i ojcostwa potrzebni są mężczyźni, którzy za przykładem św. Jana Pawła II będą dawali świadectwo życia zgodnego z Ewangelią – powiedział ks. kan. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii.

Przyznał, że myśl o tym, aby w parafii powstała chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II zrodziła się podczas niedawnego przyjęcia do wspólnoty relikwii św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej, w której uczestniczyli członkowie tego stowarzyszenia. Ks. Kaniecki dodał też, że uroczysta Msza św. z udziałem rycerzy będzie sprawowana w parafii w każdą drugą niedzielę miesiąca.

Po Mszy św. odbyło się pierwsze formalne spotkanie chorągwi. Dokonano na nim wyboru Wielkiego Mistrza – został nim Marek Ptaszyński, kanclerza – funkcję tę powierzono Karolowi Walczakowi oraz skarbnika – został nim Jan Kocięda.

W uroczystości w Białej uczestniczył nadgenerał zakonu Krzysztof Wąsowski, brat prowincji polskiej Krzysztof Gralik, komandor płocki Janusz Paczkowski. Obecny był poczet sztandarowy I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku.


Zakon Rycerzy Jana Pawła II (nazwa łacińska Ordo Militiae Ioannis Pauli, skrót zakonny OMIPII), to katolickie stowarzyszenie publiczne wiernych, zrzeszające mężczyzn, będące podziękowaniem za pontyfikat św. Jana Pawła II. Pierwsza chorągiew powstała 1 kwietnia 2011 r. Reguła została zatwierdzona 2 kwietnia 2012 r. przez abp Henryka Hosera.

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą. Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II realizują poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak np. dążenie do świętości swoich członków, obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia, dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, promocja nauczania Jana Pawła II, wzajemna pomoc bratnia, wspieranie duchowieństwa, promocja duchowości mężczyzny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę