W kościele Janowym w Płocku rozpoczęto Tydzień Ekumeniczny

W płockim kościele parafii św. Jana Chrzciciela rozpoczęto obchody związane z Tygodniem Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18 stycznia 2022 r.). Mszy św. przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski, a kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej: - Duch Święty, gdy przyjdzie, okaże nam nasz grzech, ale też łaskę Bożą – podkreślił kaznodzieja.  

C6DAAC29 943D 490A 8103 9D2F190BED73

Kościół parafii św. Jana Chrzciciela jest miejscem, w którym od wielu lat rozpoczynają się płockie obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku tygodniowi nadano hasło: „Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2).

Z tej okazji Mszy św. z udziałem przedstawicieli płockich Kościołów chrześcijańskich przewodniczył biskup pomocniczy w Płocku Mirosław Milewski, natomiast kazanie wygłosił ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płockiej. Odniósł się w niej do Ewangelii o zapowiedzi Jezusa w Wieczerniku, że przyśle on swego Ducha, Parakleta, Pocieszyciela, aby pouczyć świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie (J 16,7-14).

Kaznodzieja przypomniał, że w jednym ze swych kazań tenże fragment Ewangelii przytoczył Marcin Luter. Ks. Czembor przyznał, że jego współwyznawcy podchodzą do pewnych kwestii głoszonych przez Lutra krytycznie, na przykład gdy chodzi o jego niektóre poglądy społeczne czy polityczne: - Jednak Luter zawsze podkreślał, że Ewangelia jako nowina o odpuszczeniu grzechów i win ma sens wtedy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, jak bardzo jesteśmy grzeszni, winni, jak bardzo potrzebujemy pomocy – zaznaczył w kaznaniu.

Zaakcentował, że wyraz „chrześcijaństwo” pochodzi od słowa „Chrystus”. To On powinien być w centrum przepowiadania, wiary i życia. Grzech i wina świata polegają na niewierze człowieka w Chrystusa, na dobrowolnym odrzuceniu Go.

- Duch Święty prowadzi do świata. Świat po odejściu Chrystusa został pozbawiony możliwości zbawienia i jest w sytuacji beznadziei. Bez Chrystusa świat staje się otwarty i podatny na szatana. Dlatego Chrystus, gdy przyjdzie ponownie, przyśle Parakleta - Ducha nadziei, Ducha Pocieszyciela, który wskaże na Chrystusa i da możliwość zbawienia. Każdy stanie przed sądem Bożym. Tak więc Duch Święty okaże nam nasz grzech, ale też Bożą łaskę i nadzieję życia wiecznego – przekazał ks. Szymon Czembor.  

Bp Mirosław Milewski na zakończenie Mszy św. zaznaczył, że każdego roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, by pokornie modlić się, zgodnie z pragnieniem Jezusa o jedność uczniów. Choć wspólnota modlitewna w tym roku jest kameralna, to „serca pełne są Bożej miłości i wdzięczności za dar spotkania”.

-  Ufam, że nasza modlitwa przybliżyła nas do Zmartwychwstałego Pana. On świeci jak latarnia morska, prowadzi nas swoim światłem i oświetla ciemność, która oddziela nas od siebie. Dzięki temu światłu, w tym kruchym i niepewnym świecie, widzimy rzeczywistość wyraźniej i możemy dawać świadectwo Bożego działania w naszych wspólnotach - powiedział biskup pomocniczy w Płocku.

W Mszy św. w kościele Janowym uczestniczyli przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich, oprócz wymienionych także ks. mitrat Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego w Płocku. Obecni byli też profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, od lat zaangażowani w dialog ekumeniczny.

W tym roku spotkania ekumeniczne odbywają się dzięki zaangażowaniu: referatu ds. ekumenicznych Kurii Diecezjalnej Płockiej z księdzem referentem kan. dr. Włodzimierzem Piętką, parafii prawosławnej, parafii ewangelickiej, parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Klubowi Inteligencji Katolickiej, Wyższemu Seminarium Duchownemu, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę