Warsztaty w Płońsku: konieczna jest permanentna formacja ewangelizatorów

Osoby świeckie i księża, którzy prowadzą w parafiach diecezji płockiej rekolekcje kerygmatyczne, 9 listopada br. wzięli udział w warsztatach, przeprowadzonych przez Szkołę Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty diecezji płockiej. W czasie dyskusji stwierdzono, że konieczne jest permanentne formowanie ewangelizatorów oraz że muszą oni utrzymywać kontakt z parafią także po zakończeniu rekolekcji.

Plonsk.jpg

Spotkanie w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku miało na celu podsumowanie dotychczas przeprowadzonych rekolekcji kerygmatycznych w parafiach diecezji. Uczestnicy wysłuchali konferencji oraz wzięli udział w warsztatach o charakterze praktycznym.

„Kościół istnieje dla ewangelizacji. Jezus obiecał, że będzie ze swoimi uczniami. Tchnął na nich swojego Ducha. Zbudował swój Kościół i dał mu misję. Kościół rozwija się dzięki temu, że ta misja jest kontynuowana. Nasza działalność nie jest sprawą prywatną. Odbieramy nakaz od Pana i od Jego Ciała - od Kościoła, jako wezwanie by iść i ewangelizować. Powinniśmy być profesjonalistami” – zaakcentowała dr Iwona Zielonka, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza diecezji płockiej

Dodała, że najbardziej skutecznym i bezpiecznym narzędziem jest projekt „KeKaKo”, czyli: kerygmat, charyzmat, wspólnota - cały czas w jednym cyklu. „KeKaKo”, to definicja Kościoła. Kościół głosi kerygmat, posługując charyzmatami, ale „w funkcji kerygmatu”: fundamentem jest osoba Jezusa Chrystusa.

„Jezus głosił do tłumów, ale formował dwunastu apostołów i nie zadowalał się tym. Chciał by jego uczniowie robili to samo w stosunku do innych. Nie tylko, by pracowali z tłumami, ale formowali osoby zdolne do nauczania innych, które będą ich reprezentowały: czyli chodzi o formowanie kolejnych osób. Kierunek wiedzie od diecezji do parafii i od parafii do diecezji” – powiedziała dyrektor wydziału ds. nowej ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Uczestnicy spotkania wzięli też udział w warsztatach, na które złożyły się: świadectwo kerygmatyczne, modlitwa kerygmatyczna, ewangelizacja indywidualna. Ewangelizatorzy m.in. pisali własne świadectwo, prowadzili modlitwę i ewangelizowali osoby, znajdujące się w różnej sytuacji życiowej i w różnym wieku.

W czasie spotkania dyskutowano także o tym, jak skutecznie tworzyć ewangelizacyjne ekipy parafialne. Stwierdzono, że potrzebne jest wyznaczenie koordynatorów w dekanatach, odpowiedzialnych za ewangelizację: księdza i osoby świeckiej, którzy będą tworzyć „środowisko ewangelizacji”. Konieczne jest też permanentne formowanie ewangelizatorów, bo „ewangelizować uczymy się ewangelizując”.

W programie była też Msza św., której przewodniczył ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, duszpasterz SNE, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa uwielbienia. Poza tym uczestnikom przypomniano program nowej ewangelizacji diecezji płockiej, zawarty w Księdze Synodalnej 43. Synodu diecezjalnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę