Wprowadzenie relikwii św. Walentego do parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie

Relikwie św. Walentego wprowadzono 20 lutego br. do parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie. Zostały pozyskane z Sacrarium Apostolicum w Watykanie: - Są one wyrazem pamięci o konkretnych osobach. Życie wskazaniami Ewangelii nie wykraczało poza ich możliwości - powiedział ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, który wprowadził relikwie.

Walenty

Mszy św. połączonej z wprowadzeniem relikwii św. Walentego do parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. dr Andrzej Krasiński. Przypomniał, że w parafii od XVII wieku żywy jest kult św. Walentego. W kościele znajduje się obraz, figura i witraż, przedstawiające tego popularnego świętego. W przeszłości w Rypinie odbywały się słynne odpusty ku czci tego patrona: - Przy relikwiach św. Walentego będziemy się modlić o więcej miłości w naszych sercach i naszych rodzinach – zapowiedział duszpasterz.

Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, wykładowca UKSW w Warszawie i WSD w Płocku. Powiedział, że obecność relikwii św. Walentego w parafii powinna stać się zachętą do jego częstego przyzywania, do uczynienia parafii miejscem szczególnego kultu świętego, który żył w III wieku.

Kaznodzieja przypomniał, że kult relikwii ma długą tradycję. Jego źródłem jest kult ciała, wyrażający się w szacunku do ciała osoby, która zmarła śmiercią męczeńską. Tak było na przykład z ciałem Jana Chrzciciela czy św. Szczepana, męczenników, których ciała pochowali ich uczniowie. Gdy pochówków było więcej, miejsca te zaczęto oznaczać.

- Ludzie byli przekonani, że miejsce śmierci męczenników wymaga pamięci. Pokazywali ludzi, dla których wymagania Ewangelii nie były czymś nadzwyczajnie trudnym. Oni potrafili je wcielić w swoje życie, potrafili żyć Ewangelią, czasem w sposób heroiczny, nadzwyczajny, dlatego Kościół od początku czcił męczenników – zaznaczył teolog.

Gdy można już było budować świątynie, od IV wieku zaczęto wznosić je na grobach świętych: - W ołtarze wmurowywano relikwie świętych, ich szczątki, ciała umieszczano w sarkofagach. Chodziło o to, żeby pokazać, życie wskazaniami Ewangelii nie wykracza poza możliwości normalnego człowieka; że słowo Chrystusa jest czymś żywym i wciąż są ludzie, którzy dają świadectwo o tej prawdzie – głosił ks. Wojciech Kućko.

Przypomniał, że w VIII wieku, kiedy rozgorzał spór o obrazy i relikwie, sobór orzekł, że poprzez ich kult człowiek oddaje cześć samemu Bogu. Święci i błogosławieni są pośrednikami modlitw. Są bliscy, ponieważ dobrze rozumieją ludzkie potrzeby. Przez wstawiennictwo świętych wierni wstawiają się do Pana Boga.

Ks. dr Wojciech Kućko zaznaczył też, że relikwie są świadectwem pamięci o konkretnych osobach, ale Kościół zaprasza też, by dostrzegać „nadzwyczajnych zwyczajnych” wokół siebie. Papież Franciszek mówi o „świętych z sąsiedztwa”. To cisi bohaterowie zwykłych dni, którzy w codziennym życiu wykazali się szczególnymi darami, talentami. To też zachęta do tego, aby zadbać o pamiątki o takich osobach, utrwalić ich historie, by karmić tym wspólnoty wiary.

Podczas Mszy św. odmówiona została również Litania do św. Walentego, poza tym wierni otrzymali obrazki ze świętym i modlitwą o miłość.

Relikwie św. Walentego zostały do Rypina sprowadzone z Watykanu, staraniem ks. dr. Wojciecha Kućki i ks. prał. dr. hab. Waldemara Turka z Sekcji Łacińskiej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Relikwie pochodzą z Sacrarium Apostolicum w Watykanie.

Poza Rypinem w diecezji płockiej relikwie św. Walentego znajdują się też w Zielonej k. Żuromina, Korzeniu i Łysakowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę