Wsparcie Caritas Diecezji Płockiej dla Ukrainy w 2022 roku

Caritas Diecezji Płockiej w 2022 roku wsparła materialnie i finansowo Ukraińców w ich ojczyźnie oraz w Polsce. Łączna, szacowana wartość pomocy finansowej, przekazanej ludności z Ukrainy (w Polsce i w Ukrainie) wyniosła ponad 1 mln 200 tys. zł. Akcje pomocowe koordynowało Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Płockiej.

Ukraina

Caritas Diecezji Płockiej w 2022 roku pomagała zarówno ludności ukraińskiej w jej kraju oraz w Polsce. Jeśli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy, to na terenie diecezji płockiej pomocą bezpośrednią lub pośrednią objęto 1 tys. 439 osób, w tym: 712 osób dorosłych, 727 dzieci, 106 osób niepełnosprawnych, 53 seniorów.

 - 195 osobom zapewniliśmy codzienne posiłki, 69 osobom - miejsca noclegowe, 42 osobom udzielona została pomoc psychologiczna, 186 osobom - pomoc z zakresu doradztwa zawodowego, 670 osobom - pomoc administracyjno-prawna. Ponadto wydaliśmy 416 paczek żywnościowych (szacunkowa wartość, to 35 tys. 184 zł), 161 darów rzeczowych (szacunkowa wartość, to 25 tys. 194 zł) – wyliczyła Małgorzata Przemyłska z Caritas Diecezji Płockiej.

W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Płockiej zarejestrowało się 670 osób z Ukrainy, a 8 osób zostało w nim zatrudnionych. Natomiast 262 osoby skorzystały z organizowanych przez centrum kursów nauki języka polskiego.

- Równocześnie Caritas systematycznie pomagała mieszkańcom Ukrainy, którzy pozostali w swoim kraju. W ramach akcji „Paczka dla Ukrainy” do tego kraju wysłano  2 tysiące 607 paczek; waga każdej z nich, to około 20-25 kg. Poza tą akcją do ogarniętego wojną kraju wysłano też 2 tysiące 600 kg innej pomocy humanitarnej. Jeśli zaś chodzi o pomoc finansową, to diecezjalna Caritas obliczyła ją na 30 tysięcy zł – przekazała Małgorzata Przemyłska.

24 lutego br. minie pierwsza rocznica okrutnej wojny na Ukrainie, wywołanej i prowadzonej przez Rosję. Od jej początku polską granicę przekroczyło niemal 10 milionów uchodźców.  Z raportu ONZ wynika, że w wyniku działań wojennych zginęło około 18 tysięcy cywilów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę