Wspólnota Wojsko Gedeona spotkała się w Sanktuarium w Ratowie

W dniach 3–4 sierpnia br. w Ratowie odbyło się modlitewno-sportowe spotkanie młodzieży z Wojska Gedeona. W programie była wspólna Eucharystia, uwielbienie, konferencje tematyczne czy spływ kajakowy.

Wojsko Gedeona

W wakacyjnym spotkaniu młodzieży ze wspólnoty Wojsko Gedeona uczestniczyło 50 osób z okolic Ratowa, Radzanowa, Sierpca, Ciechanowa i Płocka oraz 4 księży – opiekunów poszczególnych komandorii, bo tak nazywane są parafialne komórki wspólnoty.
W programie spotkania znalazły się konferencje tematyczne, poświęcone duchowości i założeniom programowym wspólnoty, wspólna Eucharystia, uwielbienie a także czas na rekreację konną i spływ kajakowy.
- Wspólnota jest środowiskiem, w którym młody człowiek nie tylko wypoczywa, ale kształtuje swoją postawę wobec Boga i ludzi, a Ostoja św. Antoniego jest miejscem, którego emanuje wspaniałym przykładem życia Patrona a zarazem urzeka pięknem przyrody. Dlatego też proponujemy tu młodym ludziom chwilę refleksji nad własnym życiem połączoną z aktywnym odpoczynkiem na łonie natury. – podsumowuje ks. kan. Bogdan Pawłowski, rektor ratowskiego sanktuarium a jednocześnie kapłan odpowiedzialny w diecezji płockiej za wspólnotę Wojsko Gedeona.
Coroczne wakacyjne spływy kajakowe wspólnoty Wojsko Gedeona w Ratowie przeszły już do tradycji, formacja organizuje również rekolekcje wakacyjne w górach, weekendy tematyczne, czynnie wspiera organizację spotkań kandydatów do bierzmowania. Jej założenia programowe oparte są na zasadach Ruchu Światło Życie oraz Miłosierdzia Bożego, opisanego w „Dzienniczku” przez św. siostrę Faustynę Kowalską. Ważną rolę w formacji młodych ludzi pełnią również idee koleżeństwa, solidarności i pomocniczości, zaczerpnięte z ruchów skautowskich oraz kultywowanie tradycji narodowych i propagowanie postaw patriotycznych.

Sanktuarium w Ratowie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę